Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

ΟΑΕΔ: Πρόγραµµα επιχορήγησης για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών


Ξεκινάνε την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10η πρωινή, οι αιτήσεις συμμετοχής (με ηλεκτρονικό τρόπο) των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται µε το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (101 Α’) και των επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (Δήµων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα, για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (Δήµων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα.

Οι δαπάνες για την εφαρµογή του προγράµµατος προβλέπεται να καλυφθούν από τον προϋπολογισµό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και το κόστος υλοποίησης ως κάτωθι:

Η µέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 120.000.000 ευρώ ως εξής:

Για το έτος 2017: 20.000.000 ευρώ
Για το έτος 2018: 60.000.000 ευρώ
Για το έτος 2019: 40.000.000 ευρώ
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται ανά κράτος µέλος σε µια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει , το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται ανά κράτος µέλος σε µια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών.

Επισηµαίνεται ότι το προβλεπόµενο στον Κανονισµό ανώτατο όριο χορηγούµενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται µε το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού (Δήµων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην έχει προβεί σε µείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ηµερολογιακά).

Ωφελούµενοι είναι άτοµα ηλικίας 55-67 ετών που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα, εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών.

Οι µακροχρόνια άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε συστατικό σηµείωµα ΜΟΝΟ από την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστηµα που θα απασχοληθούν, σύµφωνα µε τις ζητούµενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής από τις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατοµικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης και σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα Δηµόσια Πρόσκληση.

Επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι µακροχρόνια άνεργοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, στο οποίο ανήκουν και σε συνεργασία µε τον Εργασιακό Σύµβουλο να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της Εξατοµικευµένης Προσέγγισης και να επικαιροποιήσουν το Ατοµικό Σχέδιο Δράσης.

Όσον αφορά τη διαδικασία υπόδειξης των ωφελούμενων, οι µακροχρόνιοι άνεργοι ενηµερώνονται για τις εγκριθείσες θέσεις από το Πληροφοριακό Σύστηµα (portal) του Οργανισµού, καθώς και από τον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η επιχείρηση.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αναζήτησης µακροχρόνια ανέργων τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τον αρµόδιο εργασιακό σύµβουλο δεν δύναται να υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες.

Ποσό επιχορήγησης

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο τα 600 ευρώ µηνιαίως. Για κάθε ηµέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ηµερών το ανωτέρω µηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά, µειώνεται κατά 1/25. Στο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος συµπεριλαµβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγµατικές µηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Διάρκεια προγράµµατος

Για την πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται στους δώδεκα (12) µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) µήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη του 12µηνου απασχόλησης. Για την οµαλή υλοποίηση του προγράµµατος, η επιχείρηση µπορεί να υποβάλει την ανωτέρω αίτηση επέκτασης και τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από τη λήξη του 12µηνου απασχόλησης.

Υποβολή αίτησης

Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ηµερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριµήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή (µόνο για την Α.Π.Δ). Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα για τα υποκαταστήµατά τους, υποβάλλουν την αίτηση για την καταβολή της επιχορήγησης (για τα υποκαταστήµατα) στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει το υποκατάστηµα που απασχολείται ο επιχορηγούµενος.

Δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ εδώΠηγή:e-forologia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου