Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ


ΣΤΟΧΟΣ:

Στα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου δύνανται να επιδοτηθούν ελληνικές υφιστάμενες, νεοϊδρυόμενες ή υπό σύσταση εταιρείες.
Δεν μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια προβληματικές επιχειρήσεις.
Τα είδη των ενισχύσεων που μπορούν να υπαχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι τα ακόλουθα:
 • Επιχορήγηση για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του Επενδυτικού Σχεδίου
 • Επιδότηση για συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing) 
 • Φορολογική απαλλαγή
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 
Για όλες τις επιχειρήσεις:
 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (max 40% προϋπολογισμού)
 • Αγορά μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων, ψυγείων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση παραγωγικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου
 • Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
 • Άυλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβής συμβούλων (max 5% του προϋπολογισμού)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης ως εξής:
 • Μεγάλες επιχειρήσεις: min 1.000.000€
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: min 500.000€
 • Μικρές Επιχειρήσεις: min 300.000€
 • Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: min 200.000€      
Το ύψος της επιδότησης που δύναται να λάβει μια επιχείρηση καθορίζεται συναρτήσει:
     - του μεγέθους και του είδους της επένδυσης
     - του είδους της επιχείρησης  
     - της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεται η επιχείρηση. 
Τα όρια των ποσοστών μέσα στα οποία μπορεί να κυμαίνεται η επιδότηση είναι από 15% έως 50% επί του συνόλου της επένδυσης.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παραταθεί έως και δύο χρόνια, ενώ η έναρξη πραγματοποίησης των δαπανών είναι δυνατόν να γίνει σχεδόν ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασης αφού προηγηθεί αίτημα και στη συνέχεια χορήγηση βεβαίωσης από το φορέα για την πληρότητα του φακέλου του επενδυτή. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται εντός 5 εργάσιμων ημερών, ωστόσο δεν είναι δεσμευτική για την υπαγωγή της πρότασης στο πρόγραμμα.
Η ιδία συμμετοχή για την πραγματοποίηση της επένδυσης μπορεί να καλυφθεί με ιδία και δανειακά κεφάλαια.
Τα ιδία κεφάλαια πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 25% του συνόλου της επένδυσης.
Η καταβολή της επιχορήγησης θα διευκρινιστεί με Π.Δ. που θα εκδοθούν με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά την ψήφιση του Αναπτυξιακού Νόμου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Ξεκινά στις 21-4-2011 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τα καθεστώτα γενικής επιχειρηματικότητας, περιφερειακής συνοχής, τεχνολογικής ανάπτυξης και μεγάλων επενδυτικών σχεδίων άνω των 50 εκ ευρώ.

Η υποβολή για τα επενδυτικά σχέδια άνω των 50 εκ ευρώ ξεκίνά στις 21-4-2011 και διαρκεί καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 2321020700, fax:2321020566

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"


Το Νέο Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα» από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 20.000.000€.

Ο Εναλλακτικός Τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Μορφές εναλλακτικού τουρισμού:
 • Αθλητικός Τουρισμός Αναψυχής
 • Πολιτιστικός Τουρισμός
 • Θαλάσσιος Τουρισμός
 • Τουρισμός Υπαίθρου
 • Γαστρονομικός Τουρισμός
 • Τουρισμός Υγείας &Ευεξίας 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις / Δικαιούχοι:

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη   Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία) τα οποία:  
 • Έχουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
 • Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 • Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010

Δημόσια Χρηματοδότηση:

Ο προϋπολογισμός του έργου κυμαίνεται από 15.000 - 400.000  αρκεί να μην υπερβαίνει τον κύκλο   εργασιών της επιχείρησης του έτους 2010. Από αυτά επιδοτείται το 40% (45% για νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων).
Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί και μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Κύριοι Στόχοι:

Κύριοι στόχοι των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν μέσω του παρόντος Οδηγού είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:
 •  Η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
 •  Η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών  
 •  Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών
 •  Η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών με την τοπική παραγωγή.
 •  Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
 •  Η εισαγωγή καινοτομιών.
 •  Η ενίσχυση της αειφορίας και η μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των παρεχόμενων  τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

Επιλέξιμες Ενέργειες:
 • Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού (ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των   δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού, εξοπλισμός πράσινων ενεργειών, ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθώς και το λογισμικό κ.τ.λ.),
 • Κτιριακά - Διαμόρφωση χώρων - Δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων (διαμόρφωση – διαρρύθμιση υφιστάμενων χώρων, κατασκευή ή αναβάθμιση εγκαταστάσεων κ.τ.λ.) 
 • Προβολή - Προώθηση (συμμετοχή σε εκθέσεις, δημιουργία λογοτύπων, σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων κ.τ.λ.) 
 • Υπηρεσίες Συμβούλων (επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου, συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών, benchmarking κ.τ.λ.) 
 • Άλλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, αγορά δικαιωμάτων, ενσωμάτωση προτύπων κ.λπ.).
Προθεσμία Υποβολής

Η προθεσμία υποβολής θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του προγράμματος.


Στοιχεία επικοινωνίας
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210-20700 fax:23210-20566
http://www.kverros.gr/  kverros@otenet.gr

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"Μέσω του προγράμματος της “ΝΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” επιδιώκεται η ενίσχυση των νέων δυναμικών επενδύσεων στο πλαίσιο μιας νέας επιχειρηματικότητας
η οποία χαρακτηρίζεται από καινοτομία  και ευρηματικές ιδέες.


Δημόσια Δαπάνη: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 30.000.000,00€.

Δικαιούχοι:
 • Ενισχύεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα (18 ετών και άνω) τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα σε επιχείρηση.
 • Ενισχύονται οι πολύ μικρές και μικρές νέες επιχειρήσεις (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων τους ή την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Προϋπολογισμός Έργων:
 • Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000 έως €300.000 ευρώ για το τομέα της μεταποίησης
 • και από €20.000 έως €200.000 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.
Ποσοστό ενίσχυσης Δημόσιας Χρηματοδότησης: Ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
 • Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
 • Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες
 • Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και  χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων
 • Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων
 • Ανάπτυξη Πρωτοτύπων
 • Λειτουργικές Δαπάνες
Διάρκεια Υλοποίησης: 18 μήνες με δυνατότητα 6 μήνες παράταση
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
 τηλ: 2321020700, fax:2321020566,
 http://www.kverros.gr/ email: kverros@otenet.gr