Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ.


Πρόκειται για ένα από τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας.

Την πιθανότητα μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση εξετάζει η κυβέρνηση. Όπως ανέφερε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών,Παντελής Οικονόμου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της ΝΔ, Ευγενίας Τσουμάνη-Σπέντζα, πρόκειται για ένα από τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας που εξετάζει, στην παρούσα φάση, η κυβέρνηση αν και ακόμη είναι νωρίς για να είναι ξεκάθαρο το αν και το πώς αυτό θα συμβεί. 


Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Οικονόμου «η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση θα τεθεί στο τραπέζι, μέσα σε ένα πλαίσιο πολλών εναλλακτικών επιλογών και θα χρειαστεί να γίνει μία επιλογή. Θα πρέπει να δούμε αν θα μειώσουμε το 23% κατά τρεις μονάδες, ή αν θα επιλέξουμε συγκεκριμένους κλάδους εφαρμογής του μέτρου κι αν στους κλάδους αυτούς θα είναι και ο συγκεκριμένος». Από τη μεριά του ο Συνδέσμος Επώνυμων Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης (ΣΕΠΟΑ), διατυπώνει για ακόμη μία φορά το αίτημα του για μείωση του ΦΠΑ για την εστίαση στο 9%, θεωρώντας πως αυτό αποτελεί άμεσο και αποτελεσματικό μέσο για την τόνωση της αγοράς και την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας.


Πηγή :24h NewsRoom

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700   fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε9 ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου παρατείνεται μέχρι τις 5 Μαρτίου 2012 για τα φυσικά πρόσωπα και έως τις 30 Απριλίου για τα νομικά πρόσωπα έτους 2011,
 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) καθώς και της διόρθωσης στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700   fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30/1/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ.


Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου παρατείνεται έως τις 30 Ιανουαρίου 2012 η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 200.000 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 400.000 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.


Τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 4 της υπ’ αριθμ. 19721/15-10-2010 (ΦΕΚ 1656 Β΄) κοινής απόφασής με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 26139/987/12-1-2011 όμοιά της (ΦΕΚ 72 Β΄).

Αντικείμενο προγράμματος−Στόχος του προγράμματος:
1. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση 160.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, ως κίνητρο για τη διατήρηση τουλάχιστον 320.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, με έμφαση στις ειδικές ομάδες εργαζομένων.
2. Οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζομένων που απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και ειδικότερα για έναν (1) έως και τριάντα (30) εργαζόμενους κατ’ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσουν, ίσο αριθμό τουλάχιστον μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Στο πρόγραμμα επίσης εντάσσονται και επιχειρήσεις που απασχολούν ένα (1) άτομο με πλήρη απασχόληση».

Πλαίσιο ένταξης − χρηματοδότηση:
1. Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και θα αποδοθεί μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού του ΙΚΑ – ΟΑΕΔ.


 Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής:
 1.Δικαιούχοι
 • Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.
 • Η επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα για το 50% του προσωπικού που απασχολούσε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής της για συμμετοχή στο πρόγραμμα και για από ένα (1) μέχρι τριάντα (30) άτομα του προσωπικού της κατ’ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσει ίσο τουλάχιστον αριθμό μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων,καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ήτοι για δεκαοκτώ (18) μήνες. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που απασχολούν ένα (1) άτομο πλήρους απασχόλησης, εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα, με την προϋπόθεση να το διατηρήσουν καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
2. Ωφελούμενοι

 Ωφελούμενοι του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της επιχείρησης, είναι εργαζόμενοι, με έμφαση στις ειδικές ομάδες οι οποίες αναλύονται ως εξής:
 •  εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω (οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 49ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να διανύουν το 50ο έτος). 
 • εργαζόμενοι με αναπηρίες.   
                                                                                                     
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΠΑ.


Την αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού θέτει επί τάπητος το υπουργείο Οικονομικών
Νέο σύστημα  είσπραξης και απόδοσης ΦΠΑ που προβλέπει τη δημιουργία ενός ειδικού τραπεζικού λογαριασμού ΦΠΑ για κάθε επιχειρηματία και ελεύθερο επαγγελματία.

Το μέτρο, αναμένεται να περιληφθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα δημιουργείται ένας ειδικός τραπεζικός λογαριασμός για κάθε επιτηδευματία ο οποίος θα «κινείται» αποκλειστικά και μόνο για τις εισπράξεις και πληρωμές ΦΠΑ. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι ο ΦΠΑ να εξοφλείται στην ώρα του.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών βάζει στο τραπέζι του διαλόγου με τα κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ) όλα τα ανοιχτά θέματα στο μέτωπο της φορολογίας επανεξετάζοντας τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, τους συντελεστές ΦΠΑ, τις φοροαπαλλαγές, την ενοποίηση των φόρων στα ακίνητα, καθώς και την αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλος, καλεί τα κόμματα να ξαναδούν ακόμη και τις φορολογικές ρυθμίσεις που έχουν ψηφισθεί τη τελευταία διετία.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700   fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ DIGI - MOBILE.


Μετατίθεται για τις 30 Ιανουαρίου 2012 η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των επιχειρήσεων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές – ταμπλέτες (digi-mobile)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», που υλοποιείται από την εταιρία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Οι νέες ημερομηνίες έναρξης υποβολής των αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων,  καθορίζονται από την Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις, και ακολουθούν το παρακάτω πρόγραμμα:
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έναρξη υποβολής Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

Υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση η τροπολογία της Λ. Κατσέλη

Υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση η τροπολογία που κατέθεσε η Λούκα Κατσέλη στο πολυνομοσχέδιο και αφορούσε στη χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, σε υπόχρεους των οποίων τα χρέη προς το Δημόσιο είναι μικρότερα από τις επιστροφές που οφείλει το Δημόσιο προς αυτούς.

Πηγή: Newsbeast.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.


Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ακόμα και να απαλειφθούν κάποιες δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από επιχειρηματίες, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της βουλής. 
Συγκεκριμένα ο κ. Οικονόμου, σχολιάζοντας επιμέρους ενστάσεις βουλευτών όλων των κομμάτων σχετικά με τις διευκολύνσεις και τις ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο, ανέφερε ότι στο πλαίσιο μίας εξισορροπητικής πολιτικής, το υπουργείο εξετάζει είτε την αύξηση των δόσεων είτε ακόμα και την απαλοιφή μέρους τους. 
«Θεωρώ ότι και τις δύο περιπτώσεις πρέπει να τις δούμε και να τις συμπεριλάβουμε στο νομοσχέδιο», τόνισε χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, διευκρίνισε ότι οι ιδιωτικές εταιρίες είτε είναι δικηγορικές είτε μεγάλες ελεγκτικές, δεν θα εισπράττουν οφειλές προς το Δημόσιο, δηλώνοντας με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να απεμποληθεί το δικαίωμα του Δημοσίου να εισπράττει οφειλές.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΡΟ 214 - ΔΡΑΣΗ 1.1

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η  πρόσκληση για συμμετοχή στη ΔΡΑΣΗ 1.1 ''Βιολογική γεωργία''   του Μέτρου 214 ''Γεωπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
-Σύνολο προϋπολογισμού : 40εκατ. ευρώ
-Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης: ορίζεται η περίοδος από 16/01/2012 έως 29/02/2012.


-Δικαιούχοι: Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως:
α . επαγγελματίες αγρότες
β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης 
β.α.) φυσικά πρόσωπα με 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος προερχόμενο από αγροτικές δραστηριότητες (εξαιρουμένων των νήσων που το όριο τίθεται στο 25%) 
ββ.)Νομικά πρόσωπα με 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος προερχόμενο από αγροτικές δραστηριότητες
Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων:
i. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
ii. Όσοι έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός .
ii. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα, για δέκα έτη.
v. Ανήλικα άτομα.


-Κριτήρια Επιλεξιμότητας
α) Τα υπό ένταξη αγροτεμάχια να είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ ) του 2011 του ενδιαφερόμενου .
β)Να κατέχονται νόμιμα σε όλη την περίοδο δέσμευσης
γ) Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 1 στρέμμα για τις μονοετείς και 3 για τις πολυετεις καλλιέργειες
δ) Τα ενταγμένα αγροτεμάχια δεν είναι δυνατόν να αντικαθίστανται από άλλα σε όλη τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης
Στην αίτηση ενίσχυσης δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν συνιδιόκτητα αγροτεμάχια . Επίσης σε περίπτωση συγκαλλιέργειας πρέπει και οι δύο καλλιέργειες να είναι επιλέξιμες .
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Η Ευρώπη των πόσων ...?Αρθρογραφεί η Χρυσοστομίδου Δώρα
Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
MSC Operation and Supply Chain Management,       University of Liverpool, UK
MA in Politics and Economics of Contemporary Eastern and South Eastern Europe, Πανεπιστήμιο
 
Μακεδονίας.


Το  2011, η οικονομική ανάπτυξη βρέθηκε στα πρόθυρα νευρικής  κρίσης σε 5 μαζί με τη χώρα μας, ευρωπαϊκές χώρες. Το ενδεχόμενο ενός δημοψηφίσματος στην Ελλάδα , της 32ης θέσης σύμφωνα με την κατάταξη (2010) της παγκόσμιας τράπεζας σε επίπεδα  GDP , να προκαλεί  ρίγη πανικού στις  χρηματιστηριακές αγορές  από το Τόκυο έως την Νέα Υόρκη.


Χώρες όπως η Τουρκία και η Ρωσία έρχονται ν' αποτελέσουν την εξαίρεση σε μια Χρονιά που η ανθρωπότητα θα θυμάται για πολλά χρόνια. Με την Τουρκία, για πρώτη φορά   να αγγίζει ρυθμούς ανάπτυξης που φτάνουν κατά μέσο  όρο το 11 % στο σύνολο της επικράτειας της ,και τη δεύτερη,  σύμφωνα με τον OECD  να φτάνει  το 4% ανάπτυξης   για κάθε χρόνο της τελευταίας δεκαετίας.  
Για  το 2012 οι προβλέψεις είναι ακόμα πιο ευοίωνες και  για πρώτη φορά αναμένεται να αγγίξουν διψήφιο αριθμό, παρόλο που η ανεργία αποτελεί βασικό πρόβλημα της Ρώσικης Οικονομίας. 

Τελικά, ισχύει η ισχύς εν τη ένωση? Φαίνεται πως το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης  και της ισχυρής εξάρτησης  των αγορών μεταξύ τους, δημιούργησε ένα δίχτυ πολλαπλασιασμού των προβλημάτων-Ντόμινο - και αποτέλεσε την αρχή του κακού    μεταφέροντας  προβλήματα από την μια οικονομία στην άλλη. Τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται όταν υπάρχουν στενά εξαρτώμενες  οικονομίες και μετατρέπουν  τους   γραφειοκρατικούς -μακροοικονομικούς δείκτες του κρατικού  προϋπολογισμού -  σε ζοφερά προβλήματα της καθημερινότητας των ανθρώπων. Και η  ένωση είναι μόνο νομισματική….

Η σημερινή κατάσταση έρχεται να επιβεβαιώσει τους Σουηδούς και τους Άγγλους που προτίμησαν να κρατήσουν ασφαλείς αποστάσεις από τη πολλά υποσχόμενη Ευρώπη της δεκαετίας του 80 και 90. Οι  πρώτοι συνεχίζουν να δηλώνουν το Out and Happy , ενώ οι δεύτεροι κυρίως λόγω των ισχυρών  προβλημάτων σχετικά με τα επιτόκια και τα διαθέσιμα τους, βέβαια ελλείμματα υπάρχουν και σε αυτούς.

Το αν θα το ξεπεράσουμε είναι αντιφατικό , οι προσπάθειες γίνονται από όλους για όλους , με τη ισχυρή Γερμανία να ηγείται αφού στο ενδεχόμενο κατάρρευσης, τα προβλήματα  θα χτυπήσουν και τη δική της πόρτα για τον απλό λόγο, ότι όχι μόνο  δεν θα υπάρχουν πελάτες τόσο για  τα χρηματοοικονομικά της προϊόντα, όσο και για τα βιομηχανικά της, και  επιπλέον θα αντιμετωπίσει   και προβλήματα σχετικά με τη συσσώρευση χρήματος. Είναι γνωστή η ρήση του σοφού λαού μας ότι δεν γίνεται να καίγεται η γειτονιά σου και να μην έχει επιπτώσεις και το δικό σου 'ρετιρέ'.

Οι προσπάθειες θα συνεχίζονται , κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης  δεν έχουν εμφανιστεί, και τα κοινωνικά φαινόμενα όπως αυτό  των "indignados" θα συνεχίζουν να χτυπούν τη πόρτα των «σοσιαλιστικών και μη  κυβερνήσεων» . Το 2012 έρχεται με πολλές ελπίδες  αλλά λίγες προοπτικές, θαύματα δεν γίνονται…. ποτέ όμως κανείς δεν ξέρει …

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ - ΔΡΑΣΗ 1&2 ''


Ενόψει τροποποιήσεων όρων του οδηγού της προκήρυξης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων μέχρι τις 17/2/2012, για ένταξη στο Πρόγραμμα του Ε.Π. Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων με τίτλο "Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους με 1. Στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών 2. Στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής κ.α". 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοινώνει την έναρξη της υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας συνολικού προϋπολογισμού 188.000.000 ευρώ.

Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής των Δικαιούχων φορέων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας για την πρόσληψη 31.341 ανέργων με προϋπολογισμό 100.161.088 ευρώ. Εντός της επομένης εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων για την Περιφέρεια Αττικής και τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Τα προγράμματα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της άμεσης ανταπόκρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων που έχει η δυσχερής οικονομική συγκυρία στην οικονομική και κοινωνική ζωή των πολιτών.

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι αφ’ ενός η άμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο σε περιοχές και σε ομάδες πληθυσμού που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κίνδυνο φτώχειας και αφετέρου η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών με την παροχή υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα μέσω φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Μέσω των προγραμμάτων, της Κοινωφελούς εργασίας 57.400 συνολικά άνεργοι συμπολίτες μας εξασφαλίζουν απασχόληση, που είναι και το ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα της παρέμβασης αυτής, για διάστημα 5 μηνών. Το επίδομα κοινωφελούς εργασίας ανέρχεται σε 625€ το μήνα.

Στα Προγράμματα της Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

-έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας, όπως π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών,
-δράσεις διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
-υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ.
-δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών.

Η πρόσληψη των ανέργων γίνεται από Φορείς μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και οι ωφελούμενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συμπράττοντες φορείς (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα κι εν γένει κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα), οι οποίοι έχουν συνάψει Μνημόνια Συνεργασίας με τους Φορείς Απασχόλησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των γυναικών, των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των ανέργων από ειδικές κοινωνικές ομάδες που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Μέσα από τη συνδυαστική μοριοδότηση που προβλέπεται με σειρά κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, ενισχύεται και η αντικειμενική επιλογή των ωφελουμένων.

Η πιστή τήρηση της νομιμότητας των διαδικασιών και η εξασφάλιση της πλήρους διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής των δυνητικά ωφελουμένων θωρακίστηκε με:

α) τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ με νομοθετική ρύθμιση που ανέλαβε την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας επιλογής των ωφελουμένων και το έλεγχο των πινάκων κατάταξης

β) τη συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Δικαιούχων εκπροσώπου της κάθε Περιφέρειας

γ) τη σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς Ειδικής Ελεγκτικής Επιτροπής από ανώτατους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς για το έλεγχο -από άποψη σκοπιμότητας και νομιμότητας- των υποβληθέντων προτάσεων και του Πίνακα επιλογής Δικαιούχων

δ) την υποχρέωση των Δικαιούχων για την άμεση Δημοσιοποίηση των προσλήψεων και την ενημέρωση του ΑΣΕΠ για τη σχετική έγκριση.

Επιπροσθέτως, μέσω των προγραμμάτων αυτών, δίδεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας διατηρώντας και επαυξάνοντας τις εργασιακές τους δεξιότητες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

ΕΩΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ''ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ''.

Με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στην σελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας έκανε γνωστή την επανενεργοποίηση του προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός" με την περίοδο υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων να παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2012.


Παράλληλα δόθηκε στην δημοσιότητα και ο νέος τροποποιημένος οδηγός του προγράμματος όπου μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών καταγράφεται η αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης για επενδύσεις που θα ενταχθούν και το οποίο ανέρχεται πλέον σε 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι η υποψήφια επιχείρηση δύναται να κάνει επέκταση δραστηριότητας σε νέο ή νέους επιλέξιμο/επιλέξιμους Κ.Α.Δ. που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του οδηγού, με την προϋπόθεση ότι ήδη διαθέτει τουλάχιστον ένα εκ των επιλέξιμων Κ.Α.Δ. Το επενδυτικό σχέδιο δύναται να συμπεριλάβει ενέργειες και δαπάνες στον υφιστάμενο επιλέξιμο Κ.Α.Δ. και στο νέο επιλέξιμο Κ.Α.Δ. στον οποίο επεκτείνεται υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει πλήρη και ευθεία αντιστοίχιση των ενεργειών και δαπανών που θα υλοποιηθούν με τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Μαρτίου 2012 η  προθεσμία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της  Γ.Γ.Π.Σ για ισολογισμούς που  έκλεισαν στις 30 Ιουνίου του 2011.


Επίσης, παρατείνεται μέχρι τις 30 Μαρτίου 2012 η προθεσμία ενημέρωσης της εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ για την ανάληψη του διαχειριστικού ελέγχου που περιλαμβάνει και τη χορήγηση του «ετήσιου πιστοποιητικού» αναφορικά με τις εταιρίες που έκλεισαν ισολογισμό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
www.kverros.gr  mail: kverros@otenet.gr 

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

ΝΕΑ ΕΥΝΟΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Νέα ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, συμεριλαμβανομένων και των χρεών που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο 2011, νομοθετεί η κυβέρνηση Παπαδήμου επαναφέροντας ως «αντίβαρο», την προσωποκράτηση για όσους χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ και δεν τα ρυθμίζουν.


Η νομοθετική ρύθμιση που έχει ετοιμάσει ο υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης, θα συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών- δίνει νέα ευκαιρία σε όσους έχουν χρέη από εισφορές σε όλα ανεξαιρέτως τα ασφαλιστικά ταμεία να τα κεφαλαιοποιήσουν και να αρχίσουν να καταβάλουν σταδιακά ένα μέρος από αυτά (θα πληρώνουν το 20% των μηνιαίων εισφορών έναντι της συσσωρευμένης οφειλής) γλιτώνοντας το 80% των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών (αντί του 60% που προέβλεπε η προηγούμενη ρύθμιση).


Με βάση το τελικό σχέδιο, σε ρύθμιση θα μπορούν να μπουν και οι οφειλές του 2011. Το συνολικό χρέος θα κεφαλαιοποιείται και με την υποβολή αίτησης οι οφειλέτες που καταβάλλουν κανονικά τις τρέχουσες εισφορές του 2012, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να πληρώνουν μικρές δόσεις με την έκπτωση του 80% στα πρόσθετα τέλη και τις προσαυξήσεις.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 99521
www.kverros.gr  mail: kverros@otenet.grΔευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ DIGI-MOBILE.

Μετατίθεται για τις 30 Ιανουαρίου 2012 η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των επιχειρήσεων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές – ταμπλέτες (digi-mobile)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», που υλοποιείται από την εταιρία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Οι νέες ημερομηνίες έναρξης υποβολής των αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων, καθορίζονται από την Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις και ακολουθούν το παρακάτω πρόγραμμα:


•Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έναρξη υποβολής Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00

•Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00

•Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00

•Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00.

Η δράση «digi-mobile» αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους €15 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών, ώστε να τις εντάξουν παραγωγικά στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

H συμπλήρωση των επενδυτικών σχεδίων υλοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά, αξιοποιώντας τις ηλεκτρονικές φόρμες που βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της δράσης, στη διεύθυνση http://digi-mobileportal.digitalaid.gr ενώ στον ίδιο ηλεκτρονικό τόπο, καθώς και στον ηλεκτρονικό τόπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» http://www.digitalplan.gov.gr βρίσκονται αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό καθώς και οι Οδηγοί της δράσης. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», αξιοποιώντας πόρους από όλες τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 99521
www.kverros.gr  mail: kverros@otenet.gr


Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Προκηρύχθηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών" συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 30.000.000€.
Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες, νεοσύστατες αλλά και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα των οδικών μεταφορών (ΚΑΔ 49.4 και υποκατηγορίες) με σκοπό την ποιοτική λειτουργία τους.


Δικαιούχοι: Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
Α) Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων  εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 30/09/2010, λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε και οι οποίες έχουν νομική μορφή όπως ορίζεται από το Άρθρο 2 παράγραφος 7α, 7β και 7γ του Ν 3887/2010.

Β) Νέες και υπό σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (start-upεπιχειρήσεις)
• Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης», έχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους μετά τις 30/09/2010 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες που ορίζονται από το Άρθρο 2 παράγραφος 7α, 7β και 7γ του Ν 3887/2010. Για εταιρείες που ιδρύθηκαν μετά την εφαρμογή του Ν 3887 (30/10/2010) επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ.

• Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και μέχρι την πρώτη εκταμίευση και δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης». Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.


Επιλέξιμες Δαπάνες:
Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:
1) Επιλέξιμες δαπάνες που υπόκεινται στο καθεστώς Deminimis και ενισχύονται με 70%

2)   Επιλέξιμες δαπάνες που υπόκεινται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 800/2008.


Είδος ενίσχυσης: Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια με ύψος προϋπολογισμού από 30.000,00€ έως 180.000,00€.


Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής:
Ιδία Συμμετοχή (τουλάχιστον): 20%
Δημόσια Χρηματοδότηση:
- Για τις δαπάνες που υπόκεινται στο καθεστώς Deminimis: 70%
- Για τις δαπάνες του Γ.Α.Κ. 800/2008 ισχύουν τα εξής:

 • Απόκτηση Καινούριων Μεταφορικών Μέσων έως 12.000 €
 • Δαπάνες πρόσληψης προσωπικού:  45%
 • Λειτουργικές Δαπάνες:  25%
Σύναψη Δανείου (μη υποχρεωτική): Το υπόλοιπο ποσοστό


 Περίοδος υποβολής προτάσεων:  20/02/2012 έως 20/03/2012.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700  fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/  mail: kverros@otenet.gr