Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Προκήρυξη του Προγράμματος ΠΕΠ 2013 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Προκηρύχθηκε στις 14/01/2013 το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο "Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) " συνολικής δαπάνης 456.000.000€.
Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες, νέες/υπό σύσταση μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών.

Δικαιούχοι: 
Υφιστάμενες, νέες / υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Μεταποίηση - Τουρισμός - Εμπόριο - Υπηρεσίες.

- Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
- Νέες & υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.


Όροι και Προϋποθέσεις: 
Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι:

· Να είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική επικράτεια.
· Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να  υλοποιήσουν  το  επενδυτικό  σχέδιο  σε  έναν  ή  περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας,  οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την  υποβολή  της  επενδυτικής  πρότασης,  ή,  οι  υπό  σύσταση επιχειρήσεις,  να  διαθέτουν  τον/τους  δηλούμενο/ους  ΚΑΔ  πριν  την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης
· Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
· Να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 
Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού: 
 • από 30.000 έως 300.000€ για επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης, 
 • από 20.000 έως 300.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα τουρισμού και
 • από 20.000 έως 100.000€ για τις εμπορικές επιχειρήσεις και  παροχής υπηρεσιών.
Επιλέξιμες Δαπάνες:
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Λογισμικό
 • Προβολή - Προώθηση
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)
Περίοδος Υποβολής Προτάσεων: Από 25/02/2013 έως και 25/04/2013


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700  fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/  mail: kverros@otenet.gr

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2013Το Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος εύχεται το νέο έτος να φέρει υγεία, ευτυχία και αγάπη στις καρδιές όλων μας!

Καλή Χρονιά, Χρόνια Πολλά!