Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Επισπεύδονται οι επιστροφές φόρων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

Στην επιστροφή ΦΠΑ ύψους 1,1 δισ. ευρώ προχωρεί το Δημόσιο.
Επιταχύνει το υπουργείο Οικονομικών τις διαδικασίες εξόφλησης ΦΠΑ ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης με εγκύκλιό του κάλεσε τους προϊσταμένους των ΔΟΥ να προχωρήσουν στην επιστροφή ΦΠΑ σε δικαιούχους για τους οποίους δεν απαιτείται έλεγχος μέσα σε 20 ημέρες, ενώ στην περίπτωση όπου απαιτείται η διενέργεια προσωρινού ελέγχου η επιστροφή ΦΠΑ θα πρέπει να γίνει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο προτεραιότητα θα δοθεί στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.Πηγή: Taxheaven

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Οικονομική ενίσχυση για την μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, υπέγραψε την προκήρυξη για το πρόγραμμα «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων. 

Το πρόγραμμα, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε περιοχές Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους με άρτιες υποδομές. Επίσης, στοχεύει στην αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές από τις οποίες επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.
 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται, αρχικά, με το συνολικό ποσό των 10.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού Εφαρμογής.
 
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 15%.
 
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό που έχει δημοσιευτεί στις 14/12/2012. 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 15-04-2013 μέχρι τις 31-05-2013 ώρα 24:00, μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis, www.ggb.gr.
 
Η Δράση «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καθώς και από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).
 
Τέλος, με απόφαση του Υφυπουργού κ. Σκορδά, τα Βιομηχανικά Πάρκα Σχιστού και Κερατέας, υπάγονται πλέον στις διατάξεις του Ν. 3982/2011, με αποτέλεσμα να μπορούν να υποδέχονται από τούδε και στο εξής και εμπορικές δραστηριότητες σε ποσοστό μέχρι 40%.Πηγή: Taxheaven

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Αδειοδότηση επιχειρήσεων από το Τ.Ε.Ε.


Τίθεται σε εφαρμογή η δυνατότητα αδειοδότησης επιχειρήσεων από τα επιμελητήρια με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.


Με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που έχει καταρτισθεί, καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προκειμένου να παράσχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία προς τα μέλη του. 
Σύμφωνα με το Σχέδιο και τη σχετική νομοθεσία (Ν. 3982/2011) το ΤΕΕ αφού πιστοποιηθεί από το ΕΣΥΔ θα μπορεί να χορηγεί άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Από τις αρμοδιότητες του επιμελητηρίου εξαιρούνται εκείνες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και τις άδειες χρήσης νερού.
Αδειοδοτικές αρμοδιότητες θα έχουν και τα παραρτήματα του ΤΕΕ σε όλη τη χώρα, εφόσον πιστοποιηθούν με την ίδια διαδικασία. 
Προβλέπεται επίσης ότι οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου, είναι ισοδύναμες με τις αρμοδιότητες που προβλέπει η νομοθεσία για τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Εκτός από την υποδοχή της αίτησης το ΤΕΕ θα πρέπει να ενημερώνει τους επιχειρηματίες, υποχρεωτικά μέσω διαδικτυακού τόπου, σχετικά με όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. 
Το επιμελητήριο αποκτά παράλληλα και ελεγκτικές αρμοδιότητες με διενέργεια επιθεωρήσεων:
- για να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων που έχουν αδειοδοτηθεί από αυτό 
-δειγματοληπτικά βάσει ετήσιου προγράμματος που συντάσσεται σε συνεργασία με τις Αδειοδοτούσες Αρχές της Περιφέρειας και
-μετά από έγγραφη επώνυμη καταγγελία.
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το φορέα αδειοδότησης (Διεύθυνση Ανάπτυξης ή επιμελητήριο). Το σχέδιο ΠΔ προβλέπει ωστόσο ότι η επεξεργασία αίτησης η οποία υποβάλλεται στο ΤΕΕ ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του ιδίου και δεν είναι δυνατή η κατάθεση ίδιας αίτησης σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή.

Πηγή: Taxheaven

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 


Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Αύριο θα ανοίξουν τα καταστήματα των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα

H Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τις ελληνικές τραπεζικές δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας.
Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε σήμερα συμφωνία για την απόκτηση όλων των καταθέσεων, δανείων και καταστημάτων στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank (CPB) και της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα (leasing, factoring και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος - IBG), έναντι συνολικού τιμήματος €524 εκατ.

Η συμφωνία καταρτίσθηκε σε συνέχεια πρότασης που υπέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς για την εξαγορά του δικτύου καταστημάτων και των δραστηριοτήτων των 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης που απηύθυναν προς τις ελληνικές τράπεζες η Ελληνική Κυβέρνηση, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η συμφωνία διασφαλίζει τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, συνδράμει την Κύπρο στην αντιμετώπιση της κρίσης και εξασφαλίζει τους καταθέτες, πελάτες και υπαλλήλους των 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.

Η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, διαδικασία στην οποία η Τράπεζα Πειραιώς έχει συμμετάσχει από την πρώτη στιγμή ως βασικός πυλώνας, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας.

Τα καταστήματα των 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα θα επαναλειτουργήσουν από αύριο Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 και όλες οι συναλλαγές θα διενεργούνται κανονικά.

Οι καταθέσεις πελατών των ελληνικών καταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank (CPB) και της Ελληνικής Τράπεζας, ως γνωστό, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά ή «κούρεμα» που έχει αποφασισθεί στην Κύπρο.


Πηγή: Taxheaven


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Στην Πειραιώς περνούν τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών


Η Τράπεζα Πειραιώς επελέγη για την εξαγορά των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, όπως επιβεβαίωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
«Η συναλλαγή τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΤΧΣ.

Όπως αναφέρει και η ίδια η Τράπεζα Πειραιώς σε σχετική ανακοίνωσή της, «η Τράπεζα Πειραιώς ανταποκρινόμενη σε σχετική πρόσκληση πού απηύθυναν στις ελληνικές τράπεζες η Κυβέρνηση, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υπέβαλε πρόταση-προσφορά και επελέγη για την απόκτηση του δικτύου και των δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, δήλωσε αμέσως μετά την εξέλιξη αυτή:

«Ανταποκριθήκαμε στην ανάγκη να προστατευτούν απόλυτα οι καταθέτες των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, να διασφαλιστεί η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και να υπάρξει από ελληνικής πλευράς βοήθεια στα σχέδια εξόδου της Κύπρου από την κρίση. Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μία ακόμη σημαντική κίνηση στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όπου η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει από την πρώτη στιγμή, ως βασικός πυλώνας, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας και την προοπτική ανάκαμψης, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.»


Πηγή: imerisia


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:            23210 20700       fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr Παράταση προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ

Με την ΠΟΛ10252/20.3.2013 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υπόχρεων για τους οποίους η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους έληγε στις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα υποκαταστήματα Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά, μέχρι και την 28.3.2013.

Η υποβολή των εν λόγω δηλώσεων καθώς και η καταβολή των σχετικών οφειλών δύναται να γίνει και στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Το ισχύον σύστημα προστασίας καταθέσεων στην Ελλάδα

Προστατευμένες είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι καταθέσεις μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ στην Ελλάδα, από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Πώς και πότε ισχύει η προστασία. Αν και μέχρι σήμερα σε όλες τις χρεοκοπίες τραπεζών στην Ελλάδα δε θίχτηκαν στο παραμικρό οι καταθέτες, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει προστασία των καταθέσεων μέχρι του ορίου των 100.000 ευρώ.

Ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης σε όλο το τραπεζικό σύστημα είναι τεράστιος ακόμη και στην περίπτωση που προστατευτούν οι καταθέσεις μέχρι το παραπάνω πλαφόν.

Για το λόγο αυτό, σε όλες τις περιπτώσεις (Αγροτική, Τ Bank, Proton Bank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) το σύνολο των καταθέσεων μεταφέρθηκαν είτε σε άλλη τράπεζα ή σε νεοσυσταθέν «καλό» πιστωτικό ίδρυμα.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ο νόμος προστατεύει τις πρώτες 100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά τράπεζα. Εάν σε ένα λογαριασμό οι δικαιούχοι είναι δύο, ο καθένας προστατεύεται για 100 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή προστατεύονται έως και 200 χιλ. ευρώ.

Με τρεις συνδικαιούχους το όριο αυξάνεται στις 300 χιλιάδες ευρώ, με τέσσερις στις 400 χιλιάδες ευρώ κ.ο.κ.


Πηγή: Taxheaven


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε 48 δόσεις - Τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο

Τη νομιμοποίηση, άλλα με το αζημίωτο και έως 48 δόσεις τουλάχιστον, όλων των αυθαιρέτων παρεμβάσεων σε κτίρια με νόμιμη οικοδομική άδεια, φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που τίθεται απο μέρα σε μέρα σε δημόσια διαβούλευση. 

Το κατώτερο κόστος για νομιμοποίηση θα είναι τα 500 ευρώ.Οι διαδικασίες νομιμοποίησης θα συνδυαστούν με τη θεσμοθέτηση της «ηλεκτρονικής ταυτότητας» που θα πρέπει να αποκτήσουν όλα τα κτίρια της χώρας μέσα σε δέκα χρόνια και το κόστος της οποίας θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες. 

Συγκεκριμένα, με το νέο νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα, με την πληρωμή του παραβόλου ή του προστίμου για την τακτοποίηση, να νομιμοποιηθούν όλες οι πολεοδομικές παραβάσεις που γίνονται μέσα στον νόμιμο όγκο του κτιρίου ή οι μικρές και μεσαίες υπερβάσεις σε εντός και εκτός σχεδίου ακίνητα. Για αυτό το λόγο το υπουργείο προχωρεί και στην κατηγοριοποιήση των αυθαιρέτων:

•Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι αυθαιρεσίες από τις οποίες δεν προκύπτει νέος δομημένος χώρος σε κτίρια με οικοδομική άδεια. Πρόκειται για τις λεγόμενες «μικροπαραβάσεις» όπως πέργκολες, δώματα, μπάρμπεκιου, αλλαγές στις θέσεις των δωματίων, αλλαγές στα μπαλκόνια, υπερβάσεις περιφράξεων, οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης με φυτά, οι αντλητικές εγκαταστάσεις, οι αλλαγές χρήσης του 50% των υπογείων κ.λπ. Πρόκειται για παραβάσεις που νομιμοποιούνται πλέον ούτως ή άλλως απο τον νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

Για την νομιμοποίηση αυτών των υφιστάμενων παραβάσεων προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής του εφάπαξ παραβόλου 500 ευρώ που προβλέπεται απο την διαδικασία της τακτοποίησης και η δήλωση της αλλαγής στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και περιπτώσεις κτιρίων που έχουν ανεγερθεί πριν από το 1975 και οι ιδιοκτήτες τους έχουν χάσει την οικοδομική άδεια ή δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή έχει χαθεί όλος ο φάκελος, αυτά θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα. Εδώ η νομιμοποίηση γίνεται με την εφάπαξ καταβολή 500 ευρώ, μια απλή τεχνική έκθεση από τον μηχανικό και την υποβολή μιας αίτησης από την πλευρά του ιδιοκτήτη.

•Στη δεύτερη κατηγορία είναι οι αυθαιρεσίες σε κτίρια εντός και εκτός σχεδίου με οικοδομική άδεια όπου οι υπερβάσεις βρίσκονται εντός του νόμιμου περιγράμματος του κτιρίου. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι για τους οποιος θα τεθεί πλαφόν 20% - 40% στο δικαίωμα κάλυψης τους. Όσοι υπερβαίνουν τα ποσοστά που θα δοθούν, θα μπορούν να τα τακτοποιήσουν για 40 χρόνια. Οι υπόλοιποι θα λάβουν οριστική νομιμοποίηση αφού πληρώσουν το πρόστιμο που ισχύει σήμερα για την τακτοποίηση και την δήλωση της αλλαγής στην ταυτότητα του κτιρίου.

•Στην τρίτη κατηγορία είναι τα αυθαίρετα κτίρια χωρίς καμία οικοδομική άδεια ή με μεγάλες υπερβάσεις στη δόμηση. Δεν προβλέπεται για αυτούς διαδικασία νομιμοποίησης, παρά μόνο τακτοποίησης για διάρκεια 30 ετών και δικαίωμα μεταβίβασης και άλλων δικαιοπραξιών με την με την καταβολή του 30% του συνολικού προστίμου. Δεν προβλέπεται καμία διαδικασία για αυθαίρετα που βρίσκονται σε δάση, αιγιαλούς και αρχαιολογικούς χώρους.

Εκτός νομιμοποίησης μένουν και όσα αυθαίρετα ανεγέρθηκαν μετά την 28η Ιουλίου του 2011.

Το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των δόσεων, άλλα προς το παρόν όχι μείωσης των προστίμων προκειμένου να μην προκύψουν αδικίες εις βάρος όσων ήδη έχουν μπει στην διαδικασία τακτοποίησης. Εξετάζονται πάντως ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

«Κόκκινη γραμμή»

Τέλος σε κάθε νέο αυθαίρετο φιλοδοξεί να βάλει το υπουργείο Περιβάλλοντος με τη χρήση της συγχρονης τεχνολογίας. Σε έξι μήνες από σήμερα αναμένεται να είναι έτοιμοι όλοι οι ορθοφωτοχάρτες που θα αποτυπώνουν όλο τον δομημένο χώρο της χώρας μέχρι τις 28 Ιουλίου του 2011, ημερομηνία εφαρμογής του νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Με τους ορθοφωτοχάρτες οι υπηρεσίες θα γνωρίζουν εάν κάποιος ξεκίνησε να χτίζει αυθαίρετα μετά την παραπάνω ημερομηνία.

Με τον τρόπο αυτό θα ξεκαθαριστεί κι ένα μείζον πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την νομοθετική ρύθμιση η οποία έδινε το δικαίωμα σε ιδιοκτήτες να πιστοποιούν τον χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου με ιδιωτικά έγγραφα. Αυτό οδήγησε σε ένα μπαράζ παρατυπιών και είχε ως αποτέλεσμα την ανέγερση πολλών αυθαιρέτων οι ιδιοκτήτες των οποίων μπήκαν εκπρόθεσμα στην διαδικασία τακτοποίησης.

Συνολικά, 60.000 ιδιοκτησίες μπήκαν στην ρύθμιση τακτοποίησης με ιδιωτικά έγγραφα, ενώ δορυφορικές φωτογραφίες σε Μύκονο, Ρόδο και Σαντορίνη αποκάλυψαν την ανέγερση εκατοντάδων «εκπρόθεσμων» αυθαιρέτων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του έχει μπλοκάρει την δυνατότητα υποβολής αίτησης με ιδιωτικά κι όχι δημόσια έγγραφα κι έτσι η τότε ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος πήρε τη ρύθμιση πίσω.

Σε όλα τα κτίρια ηλεκτρονική ταυτότητα : 

Την υποχρεωτική ψηφιακή καταγραφή όλων των στοιχείων και αλλαγών των κτιρίων με κόστος που θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες, καθιερώνει το Προεδρικό Διάταγμα που θα συνοδεύει το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα. Με βάση αυτό το αρχείο θα γίνεται αυτόματα εντοπισμός αυθαιρεσιών και πολεοδομικών υπερβάσεων. Παράλληλα, βεβαίως, δημιουργείται μια νέα βάση δεδομένων για την άσκηση φορολογίας επί των ακινήτων.

Πρόκειται για το «βιογραφικό» των κτιρίων έτσι ώστε κάθε ιδιοκτήτης ή υποψήφιος αγοραστής, αλλά και το κράτος να γνωρίζουν όλα τα στοιχεία και τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο κτίριο. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής καταγραφής θα ολοκληρωθεί σε βάθος δεκαετίας.

Το μέτρο αυτό προβλέφθηκε από το Ν. 3843/10 για τις τακτοποιήσεις των ημιυπαίθριων χώρων και εκκρεμεί η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την εφαρμογή του. Η ταυτότητα του κτηρίου, της οποίας το κόστος δημιουργίας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, αλλά θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες, θα ισχύει για δέκα χρόνια και ακολούθως θα ανανεώνεται.

Όλες οι νέες οικοδομές και όλα τα ακίνητα που θα ενταχθούν στις ρυθμίσεις νομιμοποίησης ή τακτοποίησης αυθαιρέτων, θα πρέπει να διαθέτουν ένα ψηφιακό αρχείο που θα περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα του κτηρίου (αρχιτεκτονικά σχέδια, τοπογραφικά διαγράμματα, φωτογραφίες, συμβόλαια κ.λπ.) από τη φάση της μελέτης μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του.

Το υλικό αυτό, σε καθιερωμένες φόρμες, με τη μορφή CD και ευθύνη του μηχανικού, θα υποβάλλεται και στο υπουργείο Περιβάλλοντος, δημιουργώντας το ηλεκτρονικό αρχείο του κτηριακού αποθέματος της χώρας, το οποίο θα δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε όλους τους φορείς.

•Με το νέο νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα, με την πληρωμή του παραβόλου ή του προστίμου για την τακτοποίηση, να νομιμοποιηθούν όλες οι πολεοδομικές παραβάσεις που γίνονται μέσα στον νόμιμο όγκο του κτιρίου ή οι μικρές και μεσαίες υπερβάσεις σε εντός και εκτός σχεδίου ακίνητα


Πηγή: imerisia


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την συνταξιοδότηση δημοσίων υπαλλήλων

Δικαιολογητικά

1.  Αίτηση που υποβάλλεται από τον/την υπάλληλο/λειτουργό, μετά την λύση της υπαλληλικής του σχέσης, στην Υπηρεσία του (Δ/νση Διοικητικού ή στην αντίστοιχη Υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για να παρακολουθεί τις διοικητικές μεταβολές του Υπαλλήλου .


Το έντυπο της αίτησης είναι ειδικό, φέρει στο πάνω μέρος του τον τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ» συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο και απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ήτοι εκτός από το Γ.Λ.Κ. και στα λοιπά Ταμεία ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ, αν ασφαλίζεται και σ' αυτά ο υπάλληλος/λειτουργός.

Θα πρέπει να επιδεικνύεται από τον αιτούντα/την αιτούσα ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση των πεδίων που σχετίζονται με την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας και του χρόνου της προηγούμενης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με την εφαρμογή ή μη των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης (εφόσον βέβαια συντρέχουν τέτοιοι λόγοι).

Σε περίπτωση θανάτου του/της υπαλλήλου/λειτουργού η αίτηση υποβάλλεται από τα μέλη της οικογένειας (χήρα ή χήρο σύζυγο, παιδί ή γονέα κλπ κατά περίπτωση).

2. Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) του/της υπαλλήλου/λειτουργού.

Μετά το ΠΔ 102/2004 (ΦΕΚ 70 Α΄) αποτελεί το επίσημο δικαιολογητικό συνταξιοδότησης που αντικατέστησε την συντριπτική πλειοψηφία των υποβαλλομένων μέχρι τότε δικαιολογητικών.

Μέσω μιας συγκεκριμένης εφαρμογής που έχει αναπτύξει το Γ.Λ.Κ., την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο διαπιστευμένοι χρήστες από τις Υπηρεσίες, το εν λόγω ΔΕΛΤΙΟ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία του/της υπαλλήλου/λειτουργού τυπώνεται σε έντυπη μορφή και αφού υπογραφεί από τον οικείο Προϊστάμενο είναι έτοιμο για αποστολή στο Γ.Λ.Κ.

Δοθέντος ότι το ΔΑΥΚ είναι το επίσημο δικαιολογητικό συνταξιοδότησης είναι προφανής η αναγκαιότητα για την πλήρη και σωστή καταχώρηση σ' αυτό (μέσω της συμπλήρωσης των οικείων πεδίων) όλων των απαραίτητων στοιχείων-δεδομένων που θα συμβάλλουν στην απρόσκοπτη συνταξιοδότηση του/της υπαλλήλου/λειτουργού.

Ελλιπής ή εσφαλμένη καταχώρηση των στοιχείων/δεδομένων στο ΔΑΥΚ απαιτούν πρόσθετες διευκρινίσεις ή αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, με ό,τι τούτο μπορεί να σημαίνει για τον χρόνο απονομής της σύνταξης.

3. Υπεύθυνη δήλωση (ειδικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ΔΑΥΚ ), συμπληρώνεται από τον υπάλληλο/λειτουργό, διαγράφεται ότι δεν ισχύει και υπογράφεται από αυτόν.

Ειδικότερα δηλώνεται :

-αν ο χρόνος του χρησίμευσε για να πάρει ή όχι σύνταξη από άλλο φορέα

-αν για τον ίδιο χρόνο πήρει ή όχι αποζημίωση,

- αν κατέχει οποιαδήποτε θέση ή όχι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα(σε καταφατική περίπτωση αναφέρεται ο φορέας)

- αν πήρε ή παίρνει άλλη σύνταξη και από πού (αναφέρεται ο φορέας, αν η εργασία για την οποία συνταξιοδοτήθηκε, διανύθηκε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επισυνάπτεται αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης)

- αν είναι έγγαμος/η, άγαμος/η, διαζευγμένος/η, σε διάσταση, χήρος/α

- αν λαμβάνει ή όχι οικογενειακό επίδομα από άλλη πηγή (σε καταφατική περίπτωση αναφέρεται ο φορέας)

- ότι οποιαδήποτε μεταβολή της ατομικής και οικογενειακής κατάστασης θα δηλώνεται στηνΥ πηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.

- αν επιθυμεί ή όχι την περίθαλψη του Δημοσίου στην περίπτωση που καλύπτεται για περίθαλψη από άλλον φορέα (αναφέρεται ο φορέας)

- αν επιθυμεί ή όχι την καταβολή μειωμένης σύνταξης (όταν η ηλικία που έχει υπολείπεται του κατά περίπτωση ισχύοντος ορίου ηλικίας)

4. Τυχόν ιατρικές γνωματεύσεις, δικαστικές αποφάσεις, βεβαιώσεις για τον χρόνο ασφάλισης σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς συναποστέλλονται στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.


Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση αποστέλλονται με διαβιβαστικό της Υπηρεσίας στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.
Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται από του ίδιους τους ενδιαφερόμενους δεν θα γίνονται δεκτά από την Υπηρεσία Συντάξεων.

Επίσης σημειώνεται ότι το συνταξιοδοτικό όργανο (Δνση Κανονισμού Συντάξεων) κατά την εξέταση της υπόθεσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά όταν κάτι τέτοιο κρίνεται επιβεβλημένο.

-Αναγνώριση προϋπηρεσίας Ιδιωτικού Τομέα

-Αναγνώριση προϋπηρεσίας Χρόνου Ανατροφής Παιδιών

-Αναγνώριση προϋπηρεσίας Χρόνου Σπουδών

-Αναγνώριση προϋπηρεσίας Γονικής Άδειας

-Αναγνώριση προϋπηρεσίας Στρατιωτικής Θητείας

-Αναγνώριση άσκησης Δικηγορικού Επαγγέλματος


Πηγή: Forologikanea


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr