Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»


Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 50 εκατ. Ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», συνολικής δαπάνης ένταξης 44,8 εκατ. Ευρώ για 746 επιχειρήσεις.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης ανερχόμενο μέχρι και τα 50.000.000,00€, το οποίο αντίστοιχα κατανέμεται ως εξής:

· κατά 50% δηλ. μέχρι και τα 25.000.000,0 € για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,

· κατά 30% δηλ. μέχρι και τα 15.000.000,00€ για τα επιχειρηματικά σχέδια, μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις

· και 20% δηλ. μέχρι και τα 10.000.000,00€ για τα επιχειρηματικά σχέδια, μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από μεγάλες επιχειρήσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα παρεχόμενα από το Πρόγραμμα κίνητρα έχουν την μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. Η χρηματοδότηση, μετά την ολοκλήρωση του έργου, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

·  Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ) για τις παγιοποιήσιμες δαπάνες και,

·  De Minimis ένεκα της φύσεως και του χαρακτήρα των ενισχυόμενων μη παγιοποιήσιμων δαπανών (άυλες δαπάνες).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

· Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

· Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.

· Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

Επιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενες ή υπό δημιουργία μεταποιητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και οι επιλεγμένες δραστηριότητες (υφιστάμενες ή υπό δημιουργία) παροχής υπηρεσιών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Α. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(ΔΔ)
35.000 – 100.000,0€ με ποσοστό Δ.Δ. 50% για ολόκληρη την Επικράτεια.

Ή
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Β. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως:

·  Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.

·  Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.

·  Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.

·  Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.

·  Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.

·  Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(ΔΔ)
50.000 - 650.000,0€ με ποσοστό Δ.Δ. ανάλογα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τις δαπάνες που υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) και 50% για τις δαπάνες που υπάγονται στον De Minimis
 
ΥΨΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και τον Κανονισμό που καλύπτει τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες. Το υπόλοιπο ποσό πέρα της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται Ιδιωτική Συμμετοχή του έργου, η οποία δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Χρηματοδοτικο Σχημα Εργου
 
Ιδία Συμμετοχή
≥25%
 
Δημόσια Χρηματοδότηση (κατά περίπτωση)
15% - 55% (ΓΑΚ) και 30% έως 55% (De Minimis)
 
Τραπεζική Συμμετοχή (μη υποχρεωτική)
Το υπόλοιπο ποσοστό
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

·  Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις

·  Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

·  Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας

·  Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους

·  Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

·  Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

·  Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.

·  Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.)

·  Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου

·  Λειτουργικές Ενέργειες

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 
 
  

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Σχεδιασμός προγράμματος για την αξιοποίηση των ελληνικών εμπορικών δικτύων της διασποράς.


Την ικανοποίηση του εκφράζει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων - Ποτών Εξωτερικού (ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ) για την αποδοχή της πρότασής του, από την υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Άννα Διαμαντοπούλου, σχετικά με τη δημιουργία ενός προγράμματος που θα συμβάλλει στην αξιοποίηση των ελληνικών εμπορικών δικτύων της διασποράς, μέσω της πιστοποίησης των ελληνικών εστιατορίων, και στη στήριξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα στις εξαγωγές ελληνικών τροφίμων και ποτών.

Οι φορείς που θα συνεργαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος θα είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων - Ποτών Εξωτερικού (ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ). Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει μέσω κοινοτικών πόρων του προγράμματος του ΕΣΠΑ και ήδη έχει συμφωνηθεί να κατατεθεί σχετική πρόταση για χρηματοδότηση εντός του μήνα.

Στόχοι του προγράμματος θα είναι:

- Η τροφοδοσία των ελληνικών εστιατορίων με πιστοποιημένες πρώτες ύλες για τη δημιουργία των ελληνικών παραδοσιακών πιάτων.

- Η δημιουργία ενός σήματος αυθεντικότητας και ποιότητας των ελληνικών εστιατορίων ανά τον κόσμο που θα διαφυλάσσει, θα διαδίδει και θα προβάλλει το ελληνικό πρότυπο.

- Η ανάπτυξη και η προώθηση των παραδοσιακών και των ποιοτικών ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

- Η αξιοποίηση της ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας.

- Η ανάδειξη της εικόνας των ελληνικών εστιατορίων στο εξωτερικό, που εγγυώνται την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας της ελληνικής φιλοξενίας.

Μέσα από το πρόγραμμα θα δημιουργηθούν δίαυλοι συνεργασίας μεταξύ ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ, ΟΠΕ, Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων Ελλάδος, Ένωση Γερμανών Ξενοδόχων και Γαστρονόμων (DEHOGA) κ.α.

Όπως σημειώνεται, στο μέλλον θα μπορεί να δημιουργηθεί ένα αναγνωρίσιμο ελληνικό βραβείο για τα εστιατόρια ως επιβράβευση.ΠΗΓΗ:
ΑΠΕ-ΜΠΕ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 
 
 

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών η ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Η βελτίωση των ρυθμίσεων του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή του μέτρου για την πληρωμή φόρων ασφαλιστικών εισφορών και μισθών των εργαζομένων μέσω του τραπεζικού συστήματος. Κι' αυτό για να διασφαλιστεί το ακατάσχετο του μισθού από ένα συγκεκριμένο ποσό και κάτω. Αν και επισήμως οι τράπεζες το αρνούνται, στο υπουργείο Εργασίας έχουν φθάσει καταγγελίες για κατασχέσεις επιδομάτων ακόμα και των 300 ευρώ.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες η διαπραγμάτευση με τους δανειστές και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν ολοκληρωθεί, αλλά παραμένουν εμπόδια γραφειοκρατικού κυρίως χαρακτήρα ενώ, πηγές του υπουργείου δεν αποκλείουν οι καθυστερήσεις να σχετίζονται με τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

 
Η εφαρμογή του μέτρου για την υποχρεωτική καταβολή των εισφορών μέσω των τραπεζών, έχει αναβληθεί για τον Ιούλιο, αποτελεί όμως δέσμευση του 2ου μνημονίου γιατί σχετίζεται με τον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς εργασίας την απλούστευση των διαδικασιών για επιχειρήσεις και εργαζόμενους και εργαζόμενων την άμεση ενοποίηση όλων των μηχανισμών ελέγχου με στόχο την αύξηση των πόρων των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η σχετική ρύθμιση περνά στην ευθύνη της κυβέρνησης που θα προκύψει μετά τις εκλογές.

Πηγή: Express.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 
 
 

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

ΟΑΕΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Με βάση το Ν. 4075/11-4-2012 δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του κλάδου σύνταξης και να παραμείνουν σε αυτήν μέχρι 31-12-2014, με την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης:

        α) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή
        β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι.
Οι διαδικασίες και ο τρόπος εφαρμογής των ανωτέρω θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Περί της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4075/2012, από 11-4-2012 ημερομηνία ισχύος του εν λόγω νόμου και εφεξής, ο υπόχρεος εργοδότης οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία .


Ωστόσο , προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες για ενημέρωσή τους και προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων μισθοδοσίας η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κρίνει αναγκαίο η εφαρμογή του μέτρου να λάβει χώρα από την μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2012 και μετέπειτα . Συνεπώς , οι ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιουλίου 2012 πρέπει να καταβληθούν στις Τράπεζες το αργότερο μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα δηλαδή έως 7 Αυγούστου ( Σημ.: επί του θέματος θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση ).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr   

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Επίδομα ανεργίας 360 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες.

Σχέδιο υπουργικής απόφασης, με την οποία θα λάβουν για πρώτη φορά επίδομα ανεργίας οι περίπου 10.000 άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες, επεξεργάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της απόφασης, το μηνιαίο επίδομα θα είναι 360 ευρώ, για χρονικό διάστημα από τρεις μήνες έως και ένα έτος, ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης κάθε δικαιούχου.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πραγματικό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 3 ετών και να έχουν καταβάλλει εισφορά προς τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας από ένα έως και τρία έτη, ανάλογα με την ημερομηνία κατά την οποία διέκοψαν ή θα διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Ακόμη, οι δικαιούχοι, δεν πρέπει να εργάζονται ως μισθωτοί, να αυτοαπασχολούνται, να λαμβάνουν σύνταξη ή να έχουν υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση. Θα πρέπει, επίσης, να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή, το μερίδιό ή τις μετοχές τους, σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. Παράλληλα, δεν πρέπει να έχουν οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, η λύση που εξετάζεται είναι ότι θα πρέπει κατά τα τρία προηγούμενα έτη από την καταβολή του επιδόματος, το ατομικό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 50.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό ετήσιο εισόδημα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τα 100.000 ευρώ.

Το αγκάθι που προσπαθούν να ξεπεράσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφορά στον τρόπο εξειδίκευσης των προϋποθέσεων ανά κατηγορία επαγγελματιών, αφού υπάρχουν σοβαρές διαφορές στον υπολογισμό των προϋποθέσεων μεταξύ των μηχανικών των γιατρών ή των εμπόρων.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν εισφορά ανεργίας 10 ευρώ το μήνα από την 1η Ιανουαρίου του 2011. Στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα, περίπου 54,6 εκατ. ευρώ, ενώ έως το τέλος του έτους εκτιμάται ότι το ποσό θα φτάσει τα 94 εκατ. ευρώ.

Πηγή ΗμερησίαΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr   

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Εργόσημο ΟΓΑ - νέος τρόπος αμοιβής αγρεργατών και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ.


Η Διοίκηση του ΟΓΑ έστειλε επιστολές προς όλους τους Ανταποκριτές του ΟΓΑ
υπενθυμίζοντας την εγκύκλιο αρ. 9/2011 όπου τονίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο,
οι εργάτες γης αμείβονται πλέον υποχρεωτικά μόνο με εργόσημο και ότι, στο
εξής, ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης θα υπολογίζεται,
αποκλειστικά, με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει με ΕΡΓΟΣΗΜΟ.


Για το λόγο αυτό όλοι οι εργάτες γης θα πρέπει, οπωσδήποτε, να ζητούν την
πληρωμή τους, αποκλειστικά, με ΕΡΓΟΣΗΜΟ, ώστε να κατοχυρώνουν το
δικαίωμά τους για Ασφάλιση, Περίθαλψη και Σύνταξη από τον ΟΓΑ. Σε αντίθετη
περίπτωση δεν θα δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον
Οργανισμό και, ειδικά οι πολίτες τρίτων χωρών, θα αντιμετωπίζουν προβλήματα
και με την ανανέωση της άδειας διαμονής τους.


Ο ΟΓΑ θα αποστείλει επιστολές προς όλους τους ενδιαφερόμενους αγρότες,
εργάτες γης, κλπ, όπου θα τους επισημαίνεται ότι οι αμοιβές θα καταβάλλονται
μόνο με το εργόσημο.


Χρήσιμες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους, σχετικά με το εργόσημο,
παρέχονται από τους Ανταποκριτές του ΟΓΑ και στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ
(www.oga.gr), όπου έχει αναρτηθεί και η σχετική εγκύκλιος του ΟΓΑ με αριθ.
9/2011.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr  

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Ηλεκτρονική καταγραφή όλων των συναλλαγών των φορολογουμένων.

Τράπεζες, χρηματιστήριο, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) θα πρέπει να αποστείλουν ως τις 20 Αυγούστου στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, τα στοιχεία για τις συναλλαγές των πελατών τους, προκειμένου να ξεκινήσει μπαράζ διασταυρώσεων με τα εισοδήματα και τις δαπάνες που καταγράφουν στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών που εστάλη στους φορείς αυτούς, προκειμένου να ξεκινήσει η αποστολή των στοιχείων των φορολογούμενων. Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών
Πρόκειται για το μεγαλύτερο σχέδιο διασταυρώσεων που θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Οικονομικών για τον εντοπισμό των εισοδημάτων που δεν δηλώνονται στην εφορία.

Μεταξύ άλλων, οι τράπεζες θα αποστείλουν τα στοιχεία για τις καταθέσεις των φορολογούμενων και τα δάνεια που έχουν συνάψει, οι ασφαλιστικές εταιρείες τις πληρωμές για ασφάλιστρα, και οι εταιρείες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας και οι άλλες Δημόσιες Επιχειρήσεις τους λογαριασμούς των πελατών τους.


πηγή: Realnews


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr  

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Πληρωμές στο Δημόσιο με δόσεις.

Αναμένεται η λειτουργία online ταμείου στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ
Διέξοδο στους πελάτες τους για την πληρωμή των αυξημένων φόρων και τελών που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια από το υπουργείο Οικονομικών για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος προσφέρουν οι τράπεζες μέσω των πιστωτικών καρτών. 

Όπως αναφέρει το Βήμα, δεν είναι λίγα τα πιστωτικά ιδρύματα που δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα όριά τους για την εξόφληση σε έως και έξι άτοκες δόσεις των πάσης φύσεως οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο.
 
Με τον τρόπο αυτόν τα νοικοκυριά μπορούν να κατανείμουν τα έξοδά τους σε βάθος χρόνου, χωρίς να καταβάλλουν ούτε ένα ευρώ σε τόκους, εξασφαλίζοντας μια σημαντική ταμειακή διευκόλυνση. Εκτός από αυτό, μπορούν να πετύχουν και έκπτωση επί της οφειλής τους, όπου αυτό προβλέπεται, μιας και η τράπεζα αποπληρώνει εφάπαξ το Δημόσιο, εφόσον γίνει χρήση της κάρτας για την εξόφλησή της.
 
Online ταμείο
Πέραν των ειδικών προσφορών άτοκων δόσεων, το σύνολο των πιστωτικών καρτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα γκισέ της Εφορίας για την εξόφληση οποιασδήποτε υποχρέωσης.
 
Επιπλέον, σε λίγο καιρό αναμένεται να λειτουργήσει online ταμείο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), όπου θα μπορούν να αποπληρώνονται πάσης φύσεως οφειλές προς το Δημόσιο με τη χρησιμοποίηση μιας κάρτας.
 
Εφόσον επιλεγεί αυτή η μέθοδος για την πληρωμή του Δημοσίου, ακόμη και αν δεν ισχύουν ή αν δεν επιλεγούν οι άτοκες δόσεις, οι καταναλωτές έχουν διπλό όφελος: Πρώτον, μπορούν να μεταθέσουν έως και ενάμιση μήνα αργότερα την εξόφληση μιας οφειλής, λόγω του τρόπου λειτουργίας των πιστωτικών καρτών, χωρίς να επιβαρυνθούν με τόκους.
 
Δεύτερον, να κερδίσουν μέσω των προγραμμάτων επιβράβευσης που έχουν δημιουργήσει οι τράπεζες, τα χαρακτηριστικά των οποίων ποικίλλουν ανάλογα με την κάθε πιστωτική κάρτα. 

Εξάλλου και σε αυτόν τον τρόπο πληρωμής ο φορολογούμενος μπορεί να πετύχει έκπτωση επί της οφειλής του, εφόσον αυτό προβλέπεται στην περίπτωση εφάπαξ τακτοποίησής της.
 
Εκτός από τις προσφορές με τις πιστωτικές κάρτες, οι τράπεζες έχουν λανσάρει ειδικά δάνεια που απευθύνονται σε όσους θέλουν να χρηματοδοτήσουν υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο. Τα προγράμματα αυτά δημιουργήθηκαν για νοικοκυριά που επιθυμούν να είναι εντάξει με τις οφειλές τους προς το κράτος, αλλά ενδεχομένως να μη θέλουν ή να μην μπορούν να διαθέσουν την απαιτούμενη ρευστότητα για την πληρωμή τους.
 
Τα δάνεια που έχουν δημιουργήσει οι τράπεζες είναι τοκοχρεολυτικά, με το ύψος τους να ξεκινά από τα 1.500 ευρώ. Θεωρητικά, το ανώτατο ύψος της χορήγησης χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. 

Ωστόσο ακόμη και για μικρά ποσά, της τάξεως των 10.000 ευρώ ή χαμηλότερα, οι τράπεζες ζητούν εγγυήσεις για να προχωρήσουν στη δανειοδότηση.
 
 Πηγή newsbeast.grΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το Γραφείο 
Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος 
σας εύχεται
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!!!
 

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον – Παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας»


Την έναρξη του Προγράμματος "Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας" που στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό τομέα, ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ. Το πρόγραμμα, που υλοποιείται με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του ΚΑΠΕ, προβλέπει 150.000 ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτήρια (μονοκατοικίες, διαμερίσματα και εμπορικά κτήρια).
Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα "Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας" ο πολίτης θα εξασφαλίζει πιστοποιημένα και υψηλής απόδοσης προϊόντα και συστήματα τεχνολογιών αιχμής, σημαντικές εκπτώσεις, μέσα από εθελοντικές συμφωνίες με τη βιομηχανία και το εμπόριο και, φυσικά, εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. Αναβαθμίζει ενεργειακά, αλλά και συνολικότερα, το κτήριό του απολαμβάνοντας ένα υγιεινό και θερμικά άνετο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, για την καλύτερη διασφάλισή του, το Πρόγραμμα προβλέπει δωρεάν ποιοτικό έλεγχο των εργασιών και των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν.
Το "Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας" περιλαμβάνει δώδεκα, συνολικά, παρεμβάσεις, επτά σε κτήρια κατοικίας (αντικατάσταση κουφωμάτων και μονών υαλοπινάκων, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και ψυχρών οροφών, μόνωση οροφής και πρόσοψης, αντικατάσταση συμβατικών συστημάτων θέρμανσης) και πέντε σε εμπορικά κτήρια (εγκατάσταση ολοκληρωμένων προσόψεων υψηλών προδιαγραφών, τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης, εγκατάσταση συστήματος ψύξης – θέρμανσης – αερισμού υψηλής απόδοσης, αντικατάσταση του συστήματος τεχνητού φωτισμού, εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ενεργειακού ελέγχου). Το πρόγραμμα καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια και για τη συμμετοχή του πολίτη σε αυτό δεν υπάρχουν κανενός είδους περιορισμοί, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί εθελοντικές συμφωνίες με 13 κλαδικούς φορείς και περισσότερους από 1000 επαγγελματίες του χώρου.
Παράλληλα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται μια σειρά από δράσεις που θα υποστηρίξουν τη γενικότερη προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ για την επίτευξη των εθνικών στόχων σε σχέση την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων στην Ελλάδα:
  • - Εξ αποστάσεως κατάρτιση των τεχνιτών που δραστηριοποιούνται στον κτηριακό τομέα, με την ανάπτυξη και λειτουργία πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης
  • - Πιστοποίηση προσόντων για επαγγελματίες του κτηριακού τομέα
  • - Παρακολούθηση των δράσεων Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα κτήρια του δημοσίου τομέα
    Ανάπτυξη καινοτόμου αγοράς προϊόντων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτηριακό τομέα
  • - Δημιουργία μηχανισμού ενεργειακής και περιβαλλοντικής υποστήριξης βιοτεχνικών, εμπορικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
  • - Καθιέρωση ετήσιου Βραβείου για κτήρια βέλτιστης ενεργειακής αποδοτικότητας
Με τη υλοποίηση των παρεμβάσεων και των δράσεων αυτών το "Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας" στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, στη σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους των κτηρίων, αλλά και της οικονομικής επιβάρυνσης των ιδιοκτητών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους. Παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και παγκοσμίως ανταγωνιστικού, οικονομικού αντικειμένου για τον κατασκευαστικό κλάδο και την εγχώρια βιομηχανία δομικών υλικών και ενεργειακών προϊόντων, καθώς και στην ενίσχυση των θέσεων εργασίας, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία.
πηγή: pbs

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Αλλάζει ο τρόπος έκδοσης αποδείξεων.


«Μπλόκο» στη διακίνηση αποδείξεων λιανικής πώλησης, αγαθών ή υπηρεσιών, μεταξύ των φορολογουμένων βάζει το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των ενεργειών που κάνει για να «θωρακίσει» την κάρτα αποδείξεων, να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και να ενισχύσει ταυτόχρονα τα έσοδα του Δημοσίου.
Συγκεκριμένα, οι αποδείξεις που θα λαμβάνουν όσοι φορολογούμενοι χρησιμοποιούν κατά τις συναλλαγές τους φοροκάρτα θα είναι σφραγισμένες και προσωποποιημένες ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους φορολογούμενους, που έχουν στόχο να αποφύγουν το «πέναλτι» της εφορίας εάν δεν έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό αποδείξεων με βάση το εισόδημα που θα δηλώσουν.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι φέτος δεν υπάρχει έκπτωση φόρου για όσους συγκεντρώσουν περισσότερες από τις απαιτούμενες αποδείξεις, αλλά μόνο «πέναλτι» φόρου αν λείπουν αποδείξεις. Ο νόμος ορίζει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν με τη δήλωσή τους αποδείξεις δαπάνης του ενός τετάρτου του εισοδήματός τους (25%) με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ πρέπει να υποβάλει αποδείξεις 5.000 ευρώ, στις 40.000 ευρώ αποδείξεις 10.000 ευρώ, ενώ στις 70.000 ευρώ περιορίζονται σε 15.000 ευρώ.
Αν ο φορολογούμενος υποβάλλει περισσότερες αποδείξεις, δεν κερδίζει κάποια έκπτωση, όμως αν δεν έχει συγκεντρώσει αποδείξεις, επιβάλλεται στη διαφορά ποινή φόρου 10%. Για παράδειγμα, για φορολογούμενο με εισόδημα 10.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις 2.500 ευρώ, αν υποβληθούν αποδείξεις 3.000 ευρώ, δεν έχει κανένα κέρδος, αν υποβληθούν αποδείξεις 2.000 ευρώ θα προκύψει έξτρα φόρος 50 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εφορία περνούν όλες οι αποδείξεις εκτός από δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αυτοκίνητα), δαπάνες που μειώνουν το φόρο (ασφάλιστρα, φροντιστήρια κ.λπ.), λογαριασμοί (φως, νερό, τηλέφωνο, σταθερά και κινητά), εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και δαπάνες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.
Παροχή νέων κινήτρων
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σχεδιάζει πάντως και νέα κίνητρα για να τονώσει το «κίνημα» των αποδείξεων, το οποίο έχει ατονήσει τους τελευταίους μήνες, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες του ελεγκτικού μηχανισμού για αύξηση των δημοσίων εσόδων και στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού.
Ετσι, στο πλαίσιο των νέων μέτρων που σχεδιάζονται κατά της φοροδιαφυγής, μελετάται να θεσπιστεί, από το 2013, ποσοστό έκπτωσης επί του φόρου για τις δαπάνες με αποδείξεις που αναγνωρίζονται από την εφορία, εκτός δηλαδή απ' αυτές που αφορούν σε λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τηλεφωνίας, μεταφορών καθώς και αυτές που αποτελούν τεκμήριο (π.χ. δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων) ή οδηγούν σε απευθείας μείωση φόρου (π.χ. ιατρικά έξοδα).
Ειδικότερα, οι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών έχουν προτείνει ότι εφόσον οι συγκεκριμένες δαπάνες πληρώνονται με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα να προσφερθεί στο φορολογούμενο το κίνητρο της έκπτωση φόρου σε ποσοστό 3% από τον πρόσθετο φόρο που οφείλει με βάση το εκκαθαριστικό της εφορίας. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι εάν κάποιος κάνει σε ένα εστιατόριο λογαριασμό 100 ευρώ και πληρώσει με πιστωτική κάρτα, θα καρπώνεται έκπτωση φόρου 3 ευρώ με την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης.
Σε κάθε περίπτωση, τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών πιστεύουν ότι η επικράτηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλο το φάσμα της οικονομικής ζωής θα επιφέρει ένα καίριο πλήγμα στη φοροδιαφυγή, καθώς θα καταγράφονται αυτόματα τα έσοδα των επιχειρήσεων και θα βεβαιώνονται οι αναλογούντες φόροι, όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας από τη στιγμή που όλες οι συναλλαγές θα διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και με τη μεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος.
Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση
Με την υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1063/5.3.2012 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, καθορίστηκε ο νέος τρόπος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τα στοιχεία των οποίων καταγράφονται στην Κάρτα Αποδείξεων, της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994.
Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της εν λόγω απόφασης έχει ως εξής:
Εχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών καθώς και στα στοιχεία που επέχουν θέση αποδείξεων λιανικής, τα δεδομένα των οποίων καταγράφονται στην Κάρτα Αποδείξεων που ορίζεται με τις διατάξεις, της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, τίθεται με την έκδοσή τους, σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο τους, η ένδειξη «Κάρτα Αποδείξεων», ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσής τους.
2. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αποδείξεων η ως άνω ένδειξη τίθεται με σφραγίδα, ενώ ειδικά στις αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988 μπορεί να τίθεται εντύπως, ύστερα από κατάλληλο προγραμματισμό, σε όσους τύπους εξ αυτών είναι τεχνικά δυνατόν.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μειωμένος ΦΠΑ με τη χρήση «πλαστικού» χρήματος
Πρόταση η οποία βρίσκει άλλωστε σύμφωνες -σχεδόν- όλες τις πτέρυγες της Βουλής, ενώ και στις συζητήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ των κομμάτων εν όψει της κατάρτισης του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου, ώστε να ψηφιστεί με βάση τις εντολές της τρόικας έως το τέλος Ιουνίου, υπάρχει εισήγηση για μείωση του ΦΠΑ κατά 1 έως 2 ποσοστιαίες μονάδες για όσους χρησιμοποιούν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες για συναλλαγές κυρίως κάτω των 300 ευρώ.
Το σχέδιο μάλιστα είναι έτοιμο και το μόνο που απομένει είναι η πολιτική απόφαση για την ενεργοποίησή του, που θα κληθεί να λάβει η επόμενη κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, το εν λόγω σχέδιο προβλέπει επιστροφή χρημάτων 1% για κάθε συναλλαγή η οποία θα γίνεται με πλαστικό χρήμα, με παράλληλη άμεση απόδοση του ΦΠΑ στο δημόσιο από τις Τράπεζες που μεσολαβούν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Αυτό σε επίπεδο κόστους σημαίνει ότι το δημόσιο χάνει περίπου 55 - 60 εκατομ. ευρώ, δεδομένου ότι στην Ελλάδα πραγματοποιούνται κάθε χρόνο αγορές ύψους 5,5 -6 δισ. ευρώ μέσω πιστωτικών καρτών.
Από την άλλη πλευρά όμως σε επίπεδο οφέλους, κερδίζει την άμεση είσπραξη του ΦΠΑ, αφού δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα διαφυγής.
Οι καταναλωτές, από την πλευρά τους, θα κερδίζουν επιστροφή 1 ευρώ για κάθε 100 ευρώ συναλλαγής, μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιούν τις πιστωτικές ή τις χρεωστικές τους κάρτες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανωτέρω μέτρο, που έχει εισηγηθεί στο υπουργείο Οικονομικών η ομάδα Ράιχενμπαχ, προβλέπει ότι κάθε φορά όπου θα γίνεται συναλλαγή με πλαστικό χρήμα η τράπεζα που μεσολαβεί, πριν αποδώσει τα χρήματα στην επιχείρηση, θα παρακρατά και θα αποδίδει αμέσως το ΦΠΑ στο Δημόσιο.
Θα πρέπει μάλιστα να αναφερθεί ότι η Τράπεζα θα επιφορτιστεί και με τον συμψηφισμό των επιστροφών 1% σε βάρος του Δημοσίου, από τα ποσά φυσικά του αποδιδόμενου ΦΠΑ, προκειμένου οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής να επιστρέφουν το κεφάλαιο στους πελάτες τους.
πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr