Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΕΩΣ ΤΙΣ 18-10-2011

Παράταση χρόνου υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010  δόθηκε με απόφαση του Υπ.Οικονομικών .

Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Παρατείνουμε για όλους τους υπόχρεους τις προθεσμίες υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2010,                    μέχρι 18-10-2011, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

2. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του άρθρου 20.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700  fax: 23210 20566
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παράταση της προθεσμίας για υποβολή φορολογικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α )

Μετά από αιτήματα παραγωγικών φορέων  και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.4002/2011, η οποία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011. Η παράταση αυτή θα καλυφθεί με μελλοντική νομοθετική ρύθμιση.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566
http://www.kverros.gr/  mail: kverros@otenet.gr

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

 Εκδοση απόφασης παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων (Α' κύκλος υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων) του προγράμματος ΄΄Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' του ΕΠΑΝ ΙΙ.

Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 14.00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566
http://www.kverros.gr/  mail: kverros@otenet.gr

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α - "ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

Υπεγράφη  από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 150.000.000€. Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 100.000 έως 10.000.000 € για το τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και συγκεκριμένα ενισχύονται, υπο προϋποθέσεις, τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και επέκταση μονάδων στους εξής τομείς:
 • Κρέας
 • Γάλα
 • Αυγά -Πουλερικά
 • Διάφορα Ζώα (Μέλι,σηροτροφία, άλλα είδη)
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα προϊόντα
 • Οίνος
 • Ωποροκηπευτικά
 • ‘Ανθη
 • Ζωοτροφές
 • Σπόροι και Πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας)

Όσον αφορά το μέγεθος των δικαιούχων για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων ή την ίδρυση νέων επιλέξιμες είναι μόνο:
 • πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν
 • όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης
 • επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ των μέγιστων ορίων της ενίσχυσης που προβλέπεται.
 Επίλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
 • Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Την κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας
 • Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης
 • Την αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου
 • Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση)
 • Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ)
 • Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων (software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων
 • Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000€.
Επίσης συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος, ακόμα και αν έχουν πραγματοποιηθεί σε χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, οι αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων και οι δαπάνες για την άδεια κατασκευής και εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης.

Ποσοστό επιχορήγησης

Το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών διαμορφώνεται ως εξής:
 • έως 40% για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο μη σύγκλισης
 • έως 50% για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης
 • έως 65% για τα μικρά νησιά του Αιγαίου

Για επενδυτικά σχέδια από 100.000 μέχρι 5.000.000 ευρώ πρόκειται να διατεθεί το 80% των πόρων του προγράμματος (δημόσια δαπάνη), ενώ το 20% των πόρων θα διατεθεί για επενδύσεις προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 5.000.000 μέχρι 10.000.000 ευρώ.

Περίοδος υποβολής προτάσεων από 7 Οκτωβρίου 2011 έως 28 Δεκεμβρίου 2011


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566
http://www.kverros.gr/  mail: kverros@otenet.gr

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

Προκηρύχθηκε η δράση Εναλλακτικός Τουρισμός που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος, στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.


Επιλέξιμες επιχειρήσεις / Δικαιούχοι

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία) τα οποία:

• Έχουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
• Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
• Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010

Δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού, με τη μορφή Συνεργασίας, μαζί με τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ. 55 ή/και 79, η οποία συστήνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την έκδοση της υπουργικής απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Στην περίπτωση των Συνεργασιών, το κριτήριο έναρξης δραστηριότητας πριν από την 01/01/2010 αρκεί να πληρώνεται από τον Υπεύθυνο (Leader) του συνεργατικού σχήματος. Οι υπόλοιπες συμβαλλόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 15/09/2011.

Όροι και προϋποθέσεις

1. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

- Πλωτές Μεταφορές
- Καταλύματα
- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
-Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
-Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
-Εκπαίδευση
-Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

2. Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλματος.

3. Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2010.

4. Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.

5. Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2010.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού, διαμόρφωση κτιρίων, χώρων και ειδικών / βοηθητικών εγκαταστάσεων, δαπάνες για προβολή και προώθηση, αμοιβές συμβούλων και άλλες δαπάνες σχετικά πάντα με την ανάπτυξη και ενίσχυση της εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας.

Προϋπολογισμός Έργων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 20.000.000,00€. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 10.000€ έως 400.000€, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών (ακαθάριστων εσόδων) της επιχείρησης του έτους 2010.

Το ποσοστό επιδότησης γενικά ορίζεται στο 40% για ολόκληρη την Ελλάδα και 45% σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Περίοδος Υποβολής: Από 15 Σεπτεμβρίου 2011 έως 15 Νοεμβρίου 2011.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ: 23210 20700 fax: 23210 20566
http://www.kverros.gr/  mail: kverros@otenet.grΤετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΦΜ

Παράταση στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011 ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. δόθηκε από την ΓΓΠΣ μετά από πιέσεις των συλλόγων των λογιστών - φοροτεχνικών.

 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700  fax: 23210 20566
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr