Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ.


Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Ζανιά, στο πλαίσιο διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή  φορολογικών δηλώσεων:
1.Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε.( ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.)  παρατείνεται  έως και τις 8 Ιουνίου 2012 ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νομικού προσώπου.  
2.Η  προθεσμία υποβολής  των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων (Φ.Α.Π.) έτους 2012 καθώς και των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012, παρατείνεται μέχρι και την 8η Ιουνίου 2012, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.
3.Η προθεσμία υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι και την  31.12.2011  ορίζεται η 16η Ιουλίου 2012.
4.Η προθεσμία, που ξεκινά την 25η Ιουνίου, για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του  Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2011, ορίζεται ως ακολούθως:
•Μέχρι την 20η  Σεπτεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3.
•Μέχρι την 24η  Σεπτεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5, 6.
•Μέχρι την 27η  Σεπτεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8, 9.
•Μέχρι την 1η  Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 
 
 

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» .


Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 50 εκατ. Ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», συνολικής δαπάνης ένταξης 44,8 εκατ. Ευρώ για 746 επιχειρήσεις.ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας
  
ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Τα παρεχόμενα από το Πρόγραμμα κίνητρα έχουν την μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. Η χρηματοδότηση, μετά την ολοκλήρωση του έργου, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 •  Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ) για τις παγιοποιήσιμες δαπάνες και,
 • De Minimis ένεκα της φύσεως και του χαρακτήρα των ενισχυόμενων μη παγιοποιήσιμων δαπανών (άυλες δαπάνες).
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 •  Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.
 •  Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
Επιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενες ή υπό δημιουργία μεταποιητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και οι επιλεγμένες δραστηριότητες (υφιστάμενες ή υπό δημιουργία) παροχής υπηρεσιών.

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Α. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών,
Β. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως:

 • Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
 • Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
 • Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία.
ΥΨΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και τον Κανονισμό που καλύπτει τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες. Το υπόλοιπο ποσό πέρα της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται Ιδιωτική Συμμετοχή του έργου, η οποία δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Χρηματοδοτικο Σχημα Εργου:

Ιδία Συμμετοχή
≥25%
Δημόσια Χρηματοδότηση (κατά περίπτωση)
15% - 55% (ΓΑΚ) και
30% έως 55% (De Minimis)
Τραπεζική Συμμετοχή (μη υποχρεωτική)
Το υπόλοιπο ποσοστό

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
 • Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.)
 • Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου
 • Λειτουργικές Ενέργειες
ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 
 


Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Πληρώστε 40 ευρώ και γλιτώστε 500.


Μια δεύτερη ευκαιρία για  να μην πληρώσουν φόρο και το Τέλος  Επιτηδεύματος , δίνει το υπουργείο  Οικονομικών σε περίπου 240.000 επιτηδευματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους με μπλοκάκι που δεν είχαν κανένα εισόδημα το 2011.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, τις επόμενες ημέρες η  Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα προβεί σε μια ασυνήθιστη κίνηση: θα αποστείλει ατομικά ειδοποιητήρια  σε επιτηδευματίες και επαγγελματίες  τους οποίους εντόπισε μετά από διασταύρωση  πως είχαν μηδενικό τζίρο λόγω της κρίσης στη διάρκεια του 2011. Θα τους προτείνει και θα καλεί να δηλώσουν τώρα, έστω και εκπρόθεσμα, μία δήλωση διακοπής εργασιών στην εφορία, για να γλιτώσουν για να γλιτώσουν να πληρώσουν μέχρι  και 500 ευρώ στα οποία φτάνει φέτος  το Τέλος Επιτηδεύματος.

Το Τέλος Επιτηδεύματος  πληρώνουν όλοι ανεξαιρέτως όσοι το 2011 είχαν ενεργό επαγγελματικό  ΑΦΜ. Το πληρώνουν όμως και όσοι αμείβονται με μπλοκάκι, αν και ουσιαστικώς  είναι μισθωτοί. Το Τέλος το πληρώνουν  όμως ακόμα και αν δεν είχαν  καθόλου εισόδημα από την επαγγελματική  του δραστηριότητα. Όσοι έκλεισαν ή  όσοι κρατούσαν ανοιχτά τα βιβλία τους με την ελπίδα να δουλέψουν  αλλά τελικώς δεν εισέπραξαν κανένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2011 από  το επάγγελμά του, θα έπρεπε σύμφωνα  με το νόμο να πληρώσουν επίσης τα 500 ευρώ, ασχέτως αν δεν έβγαλαν κανένα εισόδημα από τη δραστηριότητά τους.

Για να μην πληρώσουν καθόλου  Τέλος Επιτηδεύματος εφέτος, θα έπρεπε να είχαν κάνει διακοπή εργασιών από τα τέλη του 2010. Αν το έκαναν στο  α΄τρίμηνο θα πλήρωναν φέτος το ¼ του Τέλους, αν δήλωναν διακοπή στο εξάμηνο θα πλήρωναν το μισό κ.ο.κ.

Επειδή όμως 240.000 φορολογούμενοι δεν δήλωσαν διακοπή και τώρα θα κληθούν να πληρώσουν μέχρι και 500 ευρώ παρότι δεν είχαν κανέναν εισόδημα από την άσκηση των επαγγελμάτων τους, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών ετοίμασε τις ατομικές ειδοποιήσεις για να τους καλέσει να προχωρήσουν σε εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών και να αποφύγουν φέτος την πληρωμή τέλους επιτηδεύματος.

Στους συγκεκριμένους φορολογούμενους  θα δίδεται προθεσμία μέχρι την  τελευταία ημερομηνία υποβολής των  δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (τυπικά εκπνέει στις 15 Ιουνίου) να υποβάλουν  εκπρόθεσμες δηλώσεις διακοπής δραστηριοτήτων στα Τμήματα Μητρώου των Εφοριών  τους.

Όσοι δεν προβούν στην ενέργεια αυτή μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των  φορολογικών δηλώσεων, θα χρεωθούν με το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο  για το έτος 2011 είναι "τσουχτερό" καθώς ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ για όσους έχουν δηλώσει  έδρα σε πόλεις άνω των 200.000 κατοίκων και σε 400 ευρώ για όσους εδρεύουν σε πόλεις με πληθυσμό κάτω των 200.000 κατοίκων. Επιπλέον για κάθε υποκατάστημα προβλέπεται  η επιβολή επιπλέον τέλους 300 ευρώ. Το τέλος επιτηδεύματος θα περιλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό που θα εκδοθεί  για τη δήλωση φόρου εισοδήματος.

Με την υποβολή εκπρόθεσμων  δηλώσεων διακοπής δραστηριοτήτων στα  τμήματα Μητρώου των Εφοριών  στις οποίες υπάγονται μπορούν να κλείσουν τα βιβλία τους, πληρώνοντας  ένα μικρό πρόστιμο.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα επιβεβαιώνεται ότι  οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν έχουν  εκδώσει πέρυσι κανένα φορολογικό στοιχείο εσόδου, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής εργασιών θα περιορίζεται στα 40 ευρώ. Αυτό όμως ισχύει για όσους  έχουν «καθαρούς λογαριασμούς»  με την Εφορία. Αν έχουν εκκρεμότητες με παραβάσεις, απλήρωτους φόρους και  πρόστιμα από παλαιότερες χρήσεις, μπορεί να βρεθούν προ εκπλήξεων. Κι αυτό διότι κατά τη διακοπή δραστηριοτήτων γίνεται έλεγχος ανά φορολογικό αντικείμενο (φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, υποχρεώσεις  Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων  κ.λπ.) και εφόσον εντοπίζονται απλήρωτες  οφειλές, μπαίνουν μπροστά οι διαδικασίες  για την επιβολή πρόσθετων  φόρων και για την είσπραξη των οφειλομένων.

Και χωρίς πρόσκληση πάντως, μπορούν όλοι να κάνουν αναδρομικά διακοπή, ώστε να γλιτώσουν πχ το ¼  ή τα μισά αναλόγως του πότε σε ποιο μήνα σταμάτησαν να έχουν δουλειές. Αυτοί θα πληρώσουν την αναλογία του Τέλους, αλλά και τα τουλάχιστον 40 ευρώ εφόσον ζητήσουν μείωση του προστίμου  στο 1/3 αιτούμενοι διοικητική επίλυση  από τον έφορο.

Το τέλος επιτηδεύματος  θα ενσωματωθεί στα εκκαθαριστικά  των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όπως άλλωστε και η έκτακτη  εισφορά για τα περυσινά εισοδήματα και θα εξοφληθεί σε έως τρεις  δόσεις, ανάλογα με το χρόνο εκκαθάρισης  της δήλωσης.

Από το τέλος επιτηδεύματος  εξαιρούνται ατομικές εμπορικές  επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν  έχουν παρέλθει πέντε χρόνια από  την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς  και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία  υπολείπονται τρία χρόνια από το έτος της συνταξιοδότησής του, που  είναι το 65ο.
Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 
 

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Προς παράταση η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς και για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Η προθεσμία για τις δηλώσεις των νομικών προσώπων καθώς και για την υπαγωγή στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη λήγουν στο τέλος του μήνα, ενώ η υποβολή δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα στις 15 Ιουνίου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 
 

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Εξετάζεται νέα παράταση για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών.


Ανοικτό αφήνουν κορυφαία στελέχη του υπουργείου Οικονομικών το ενδεχόμενο να δοθεί και νέα παράταση για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω της «ανομβρίας» που υπάρχει στις εισπράξεις του Δημοσίου.
Η προθεσμία για την υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών λήγει στις 31 Μαΐου, όμως τα μηνύματα από τη μέχρι σήμερα πορεία της δεν είναι ενθαρρυντικά εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας που πλήττει την αγορά.
Υπενθυμίζεται ότι στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ (βασική οφειλή) όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 χιλιάδες ευρώ (βασική οφειλή) όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
Οι υπόχρεοι που θα υπαχθούν έχουν δυνατότητα καταβολής των οφειλών τους εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, από δύο έως είκοσι τέσσερις και υπό προϋποθέσεις έως εξήντα, καθώς και απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης, εκ των οποίων κάθε μία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών προσεγγίζει πλέον τα 45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35 δισ. ευρώ τα οφείλουν περίπου 6.000 επιχειρήσεις και 5.000 φυσικά πρόσωπα.
Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του τετραμήνου, τα ληξιπρόθεσμα απέδωσαν στα δημόσια ταμεία 90 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με τις προσδοκίες του υπουργείου Οικονομικών, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα στην εξόφληση των οφειλών των φορολογουμένων.
ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 
 

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

«Δάνεια» για... 99 χρόνια για να σωθούν τα ακίνητα.


Είναι μία από τις λύσεις που εξετάζουν οι τράπεζες για να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι δόσεις στα στεγαστικά δάνεια, ώστε οι δανειολήπτες που βρίσκονται στο «κόκκινο» να καταφέρουν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους.
«Δάνεια» για... 99 χρόνια σχεδιάζουν οι τράπεζες ώστε τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά να μπορέσουν να κρατήσουν τα σπίτια τους.
Αυτή είναι μία από τις λύσεις που εξετάζουν οι τράπεζες για να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι δόσεις στα στεγαστικά δάνεια, αφού στόχος τους είναι οι δανειολήπτες που σήμερα βρίσκονται στο «κόκκινο» να καταφέρουν και πάλι να εξυπηρετούν τα δάνειά τους και μελετούν αντίστοιχα μοντέλα τα οποία εφαρμόζονται στην Ισπανία και την Αγγλία.
Για παράδειγμα, στο αγγλικό μοντέλο ο δανειολήπτης δεν αγοράζει το ακίνητο αλλά τη χρήση του για 99 χρόνια. Αγοράζοντας τη «χρήση» σε περίοδο που οι τιμές είναι χαμηλά, ο δανειολήπτης μπορεί να κερδίσει, μεταβιβάζοντας τη χρήση του ακινήτου όταν οι τιμές ανέβουν.
Το μοντέλο «χωλαίνει» σε ό,τι αφορά την Ελλάδα σε επίπεδο νομοθεσίας, αλλά και επειδή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές υποστήριξης (ηλεκτρονικές πλατφόρμες κτηματολογίου-υποθηκοφυλακείων).
Η άλλη λύση που επεξεργάζονται βασίζεται σε μοντέλο της Ισπανίας, που αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα από τη φούσκα στην κτηματαγορά. Στην περίπτωση αυτή υιοθετείται η λογική του leasing. Το δάνειο, δηλαδή, μετατρέπεται απευθείας σε μακροχρόνια μίσθωση χωρίς υποθήκη.
Το ακίνητο περνάει στην κατοχή της τράπεζας και ο πελάτης δεν βαρύνεται πλέον με την υποθήκη του στεγαστικού. Ομως, η τράπεζα παραχωρεί το ακίνητο στον δανειολήπτη-ιδιοκτήτη, με μακροχρόνια μίσθωση, όπως ισχύει στις συμβάσεις leasing. Και μπορεί να μείνει στο «σπίτι» του για 25 ή 30 χρόνια πληρώνοντας τίμημα αντίστοιχο ή κατώτερο του ενοικίου.
Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται το ποσό που πληρώνει ως δόση ο δανειολήπτης -έχει το πλεονέκτημα της φοροαπαλλαγής-, ενώ μπορεί να αποκτήσει το ακίνητο στη λήξη της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή στη λήξη της, θα καταβάλει στην τράπεζα επιπλέον ποσό, που αντιστοιχεί στην αξία του σπιτιού.
Για να μπορέσει να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μοντέλο θα πρέπει να αρθούν εμπόδια που έχουν να κάνουν με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Ενα άλλο σχέδιο που έχουν στο συρτάρι τους οι τράπεζες, θα «παγώνει» την πληρωμή κεφαλαίου για χρονικό διάστημα έως 5 χρόνια, με πληρωμή μόνο τόκων. Ετσι, για παράδειγμα ένας δανειολήπτης που έχει πάρει στεγαστικό ύψους 200.000 ευρώ, με επιτόκιο 4% και διάρκεια αποπληρωμής 25 χρόνια, πληρώνει σήμερα δόση 1.060 ευρώ τον μήνα.
Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση η δόση μπορεί να πέσει και κάτω από 600 ευρώ τον μήνα, δίνοντας την απαραίτητη ανάσα στον δανειολήπτη να εξυπηρετεί το δάνειό του.

Οι τράπεζες ετοιμάζουν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, διότι αφενός φοβούνται ότι αν επιτραπούν οι πλειστηριασμοί, θα βρεθούν με πλήθος ακινήτων στα χαρτοφυλάκιά τους, τα οποία δεν θα μπορούν να διαθέσουν. Αφετέρου, το τελευταίο διάστημα καλούνται να διαχειριστούν την εκτίναξη των επισφαλειών, που αποτελούν και τη μεγάλη απειλή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καθυστερήσεις διαμορφώθηκαν στο 15,9% το 2011 και αναμένεται να ξεπεράσουν το 20% εντός του τρέχοντος έτους. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 30 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, στόχος τους είναι να μην κατακρημνιστούν οι τιμές των ακινήτων, κάτι που μπορεί να συμβεί στην περίπτωση μαζικών κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

Πηγή: Ημερησία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 
 

Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

2η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER Νομού Θεσσαλονίκης.

2η Προκήρυξη LEADER ύψους 13 εκ. ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι από 40% έως 100%.


Στόχος προγράμματος 
Οι δράσεις της LEADER, στο πλαίσιο των οποίων επιδιώκεται η στήριξη της καινοτομίας, περιλαμβάνουν δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων την αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την αναμόρφωση χωριών, τις συνεργασίες, τη δικτύωση κ.λ.π.

Επιλέξιμοι φορείς
Ως περιοχή εφαρμογής για το Νομό Θεσσαλονίκης με βάση και τις επιλεξιμότητες του Προγράμματος ορίσθηκε η περιοχή των Δήμων:
Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Ασσήρου, Εγνατίας, Καλλιθέας, Κουφαλίων, Λαγκαδά, Μαδύτου, Μυγδονίας, Ρεντίνας και Χαλκηδόνος καθώς και των Τοπικών Διαμερισμάτων:
 • Αγίου Αθανασίου, Αγχίαλου, Βαθύλακκου, Γέφυρας και Νέας Μεσημβρίας του Δήμου Αγίου  Αθανασίου,
 • Βραχιάς του Δήμου Αξιού,
 • Διαβατών και Νέας Μαγνησίας του Δήμου Εχεδώρου,
 • Αγίου Βασιλείου, Βασιλουδίου, Γερακαρούς και Λαγκαδικιών του Δήμου Κορώνειας,
 • Ανατολικού του Δήμου Χαλάστρας και
 • Ασβεστοχωρίου, Εξοχής και Φίλυρου του Δήμου Χορτιάτη.

Στα Τ.Δ. Διαβατών, Κουφαλίων και Λαγκαδά περιλαμβάνεται μόνο η εκτός σχεδίου περιοχή του Τ.Δ.ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
L123
L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Αφορά τους τομείς:
 • Κρέας
 • Γάλα
 • Αυγά - Πουλερικά (υποτομέας αυγά)
 • Διάφορα ζώα (υποτομέας μέλι, σηροτροφία - άλλα είδη)
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα προϊόντα (ελαιόλαδο, άλλα έλαια)
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά (στο επίπεδο της εμπορίας και μεταποίησης, στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαίων, στον τομέα των γεωμήλων)
 • Άνθη
 • Σπόρων και πολλαπλαστιακού υλικού
 • Φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών
L311
L311-1 Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.
L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων.
L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη Α΄ μεταποίηση.

L312
L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων .
L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την Α΄ μεταποίηση.
L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

L313
L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης).
L313-2 Σήμανση αξιοθεάτων και μνημείων.
L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές αγροτικής υπαίθρου.
L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.
L313-5 Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
L313-7 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης καi προώθησης αγροτικού τουρισμού.
L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
L321
L321-1 'Εργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρησης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών.
 L323
L323-1 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών,όπως βελτίωση σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες,τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
L323-2β Διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά τπαρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)
L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με την λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά.
421
421α 1 Προώθηση του οικοτουρισμού, προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στις προστατευόμενες περιοχές.
421β 1 Ευρωπαϊκό σήμα Τοπικής Ποιότητας.
431
431α 1 Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ.
431β 1 Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών του προγράμματος.
431β 2 Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης.
431β 3 Επιμόρφωση ατόμων με ηγετικό ρόλο στην περιοχή.

Επιλέξιμες δαπάνες
Ανάλογα την δράση.

Προϋπολογισμός προτάσεων - ποσοστά επιχορήγησης
Προϋπολογισμός έως 600.000€ με ποσοστό επιδότησης από 40% έως 100%.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00.

ΠΗΓΗ: i- consulting

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 
 

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Ταχύτερες γίνονται οι πληρωμές Δημοσίου προς προμηθευτές.


Ασφυκτικότερο γίνεται από τον ερχόμενο Μάρτιο το χρονικό περιθώριο εξόφλησης των υποχρεώσεων του Δημοσίου έναντι των επιχειρήσεων, καθώς η Ελλάδα -όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.- θα πρέπει να ενσωματώσουν στην εσωτερική τους νομοθεσία την οδηγία 2011/7/Ε.Ε., που αφορά στην καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
Για την προσαρμογή αυτή ήδη συστάθηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο θα προχωρήσει στην εφαρμογή του νέου πλαισίου, είτε με νόμο είτε με προεδρικό διάταγμα. Με τη νέα οδηγία δεν αλλάζει κάτι ως προς τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, όπου το χρονικό όριο εξόφληση των υποχρεώσεων ορίζεται στις 30 ημέρες (Π.Δ. 166 2003).
Βάσει της νέας οδηγίας, οι υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις θα πρέπει να εξοφλούνται εντός 30 ημερών (έναντι 60 που είναι σήμερα) από την παραλαβή των προϊόντων και των υπηρεσιών ή του τιμολογίου, διαφορετικά θα πρέπει να καταβάλει τόκους υπερημερίας στη συμβαλλόμενη επιχείρηση, εκτός κι αν υπάρχει ρητή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που θα ορίζει άλλο χρονικό περιθώριο.
Ωστόσο, τα κράτη-μέλη μπορούν να παρατείνουν τις προθεσμίες σε 60 το πολύ ημέρες για κάθε δημόσια αρχή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης, με την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, και η οποία υπόκειται ως δημόσια επιχείρηση στις απαιτήσεις διαφάνειας της οδηγίας 2006/111/Ε.Κ. της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2006, για τη διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών-μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και είναι κατάλληλα αναγνωρισμένες για το σκοπό αυτό.
Επίσης, υπογραμμίζεται ότι εάν κράτος-μέλος αποφασίσει να παρατείνει τις προθεσμίες, θα πρέπει να διαβιβάσει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εν λόγω παράταση μέχρι τις 16 Μαρτίου 2018. Στη βάση αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με την οποία αναφέρει ποια κράτη-μέλη έχουν παρατείνει τις προθεσμίες τους σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγία 2011/7/Ε.Ε., ως προς τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι κατά τις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, ο πιστωτής δικαιούται, κατά την εκπνοή της προθεσμίας νόμιμο τόκο υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:
α) Ο πιστωτής έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις.
β) Ο πιστωτής δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εγκαίρως, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.
Επίσης, τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι το επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται:
α) Για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους.
β) Για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους είναι το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
Τέλος, τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι στις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα χρονικά όρια:
i) 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή.
ii) Εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή της ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή δεν είναι βέβαιη, 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της παραλαβής των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών.
iii) Εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή την ισοδύναμη αίτηση για πληρωμή πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της παραλαβής των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.
iv) Εφόσον προβλέπεται από τον νόμο ή τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή την ισοδύναμη αίτηση για πληρωμή νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία διενεργείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή.
Σημειώνεται ότι η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου δεν αποτελεί αντικείμενο συμβατικής συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή.
ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 
 

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Προσοχή:Βάση των τεκμηρίων διαβίωσης υπολογίζεται το 25% των αποδείξεων

Έκπληκτοι μένουν πολλοί πολίτες από την παραλαβή του εκκαθαριστικού τους σημειώματος.
Αυτό συμβαίνει γιατί πολλοί δεν πρόσεξαν τα τεκμήρια σε σχέση με τις αποδείξεις που προσκόμισαν. 

Ήδη τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αύξηση των φόρων για όλους κατά μέσο όρο στα 600 ευρώ, αλλά αυτό είναι κυρίως λόγω της κατάργησης των φοροαπαλλαγών. Εκείνοι που πραγματικά “καίγονται” είναι όσοι υπάγονται στο καθεστώς των τεκμηρίων διαβίωσης.
Φέτος τα τεκμήρια είναι αυξημένα από 33% ως και 70%. Το εισόδημα πλέον υπολογίζεται με βάση αυτά και όχι με βάση το λεγόμενο δηλωθέν εισόδημα. Πολλοί πολίτες που υπέβαλαν μαζί με τη φορολογική τους δήλωση αποδείξεις με βάση το δηλωθέν εισόδημα, το 25% αυτού δηλαδή, αλλά φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια βρίσκονται με λιγότερες αποδείξεις και έτσι καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο.
Οι αποδείξεις θα πρέπει να υπολογιστούν με βάσει το τεκμαρτό, το εισόδημα που προκύπτει από τα τεκμήρια λοιπόν, πρέπει να καλυφθεί το 25% αυτού του εισοδήματος με αποδείξεις για να μην υπάρχουν προβλήματα και επιπλέον φόροι.


Πηγή:The Greek Times

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 
 

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης χρήσης 2011.


Σημειώνεται ότι η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης χρήσης 2011 θα υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ενσωματώθηκε στο έντυπο Ε3). • Επισημαίνεται ότι η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης θα υποβάλλεται επίσης μέσω διαδικτύου και στην περίπτωση των εταιριών της παρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων π.δ. 186/1992) για τις οποίες είναι προαιρετική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος τους (έντυπο Ε5ΠΟΛ 1101 24.04.2012.
 • Ειδικά των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες και οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, και τέλος οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με κωδικούς Φ-01011, Φ-01013 και Φ-01014, καθώς και για τις δηλώσεις Φ-01010 των παραγράφων δ και ε, ΠΟΛ 1112 03.05.2012, που υποβάλλονται χειρόγραφα, η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση υποβάλλεται μέσω ξεχωριστού προγράμματος, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), μέχρι τις 22 Ιουνίου 2012.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr 
 

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του έτους το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.


Mέχρι τις αρχές Αυγούστου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αυτοαπογραφή 200.000 επιχειρήσεων, προκειμένου μέχρι το τέλος του χρόνου να λειτουργήσει πλήρως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης Σ. Κομνηνός σε συνάντησή του με δημοσιογράφους, μέσα στον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση μεταξύ του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και του υπουργείου Οικονομικών (ΤΑΧIS). Είπε ακόμη ότι υπάρχουν δυσλειτουργίες στη συνεργασία με τον ΟΑΕΕ και με τα ΚΕΠ καθώς και στις δυο αυτές περιπτώσεις δεν υπάρχει, ακομη, η απαιτούμενη υποδομή.
Η αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων δεν θα έχει κανένα κόστος εάν γίνεται μέσω του διαδικτύου και μικρή επιβάρυνση αν γίνει μέσω των Επιμελητηρίων.
Σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα 1.161.768 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 841.824 είναι ατομικές, 45.770 ΑΕ, 158.888 ΟΕ, 692 ΣΥΝ ΠΕ, 38.977 ΕΕ, 22.339 Φυσικά πρόσωπα, 50.571 ΕΠΕ, 2.646 Κοινωνία και 61 άλλου είδους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
Γραφείο Οικονομικών Συμβούλων
Βέρρος Κωνσταντίνος
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
τηλ:23210 20700 fax: 23210 99521
http://www.kverros.gr/ mail: kverros@otenet.gr