Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΑ 2014-2020 Ενημερωτικό Μέτρου 11 " Βιολογικές καλλιέργειες"


ΜΕΤΡΟ 11 « ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» (ΠΑΑ) 2014-2020

Στόχος:  Η οικονομική στήριξη των  δικαιούχων παραγωγών προκειμένου να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η μετατροπή – διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας.
Υπομέτρα – Δράσεις:
Υπομέτρο 11.1:
Δράση 11.1.1: « Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία»
Δράση 11.1.2: « Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»
Υπομέτρο 11.2:
Δράση 11.2.1: « Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία»
Δράση 11.2.2: « Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»

Κριτήρια Επιλεξιμότητας δικαιούχων:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι ενεργοί γεωργοί
Δεν εντάσσονται :
1.    Όσοι έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης και σύζυγοι αυτών
2.    Όσοι είναι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης
3.    Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή Δράση
Νεοεισερχόμενος είναι ο γεωργός που αναλαμβάνει να εντάξει στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας αγροτεμάχια / βοσκοτόπους / εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση στήριξης σε όσες δράσεις του μέτρου επιθυμεί.

Κριτήρια Ένταξης της εκμετάλλευσης:
Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι, ζωικό κεφάλαιο να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου
Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι, ζωικό κεφάλαιο να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την διάρκεια δέσμευσης.
Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στους αμπελώνες τα αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια
Στην Ελαιοκομία η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης να είναι 80 ελαιόδενδρα ανά Ha
Το ελάχιστο μέγεθος των υπο ένταξη  αγροτεμαχίων – βοσκοτόπων να είναι 0,1 Ha και να διατηρείται σταθερό σε όλη την περίοδο δέσμευσης.
Ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξης εκμετάλλευσης είναι τα 0,3 Ha για μόνιμες και μεικτές εκμεταλλεύσεις και 0,2 Ha για αροτραίες
Στην κτηνοτροφία επιλέξιμα είναι τα βοοειδή (αγελάδες και βουβάλια)  άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών που φέρουν σήμανση

Αποκλείονται τα αγροτεμάχια που :
1.    Είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών
2.    Είναι ενταγμένα σε μη συμβατές δράσεις των μέτρων 10, 11, 14
3.    Είναι συνιδιόκτητα

Δεσμεύσεις δικαιούχων:
Να τηρούν κατ΄έτος και καθ’ όλη την διάρκεια των δεσμεύσεων την γραμμή βάσης
Ειδικότερα για το μέτρο 11.2 και σε περίπτωση που δεν έχουν λήξει οι υποχρεώσεις του προηγούμενου μέτρου οι υποχρεώσεις του  Μ 11.2 ξεκινούν από την επόμενη της λήξης της σύμβασης στο πλαίσιο των προηγούμενων μέτρων
Να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο ( Επικυρωμένη από ΔΟΥ)
Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων – Βοσκοτόπων και το είδος των ζώων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο
Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια ( με εξαίρεση τα βοσκοτόπια)
Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας
Να υποβάλλουν κατ΄ έτος αίτηση πληρωμής
Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κατ’ έτος μέσω του ΠΣ τα παραστατικά συμμόρφωσης
Να δέχονται και να διευκολύνουν ελέγχους
Να τηρούν ολοκληρωμένο φάκελου μέχρι και 3 έτη μετά την λήξη του προγράμματος
Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους του υπομέτρου 11.2 είναι 5ετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης κατά 1 έτος μετά από σχετική πρόσκληση
Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων του υπομέτρου 11.1 είναι 3ετούς διάρκειας και μετά από σχετική πρόσκληση μπορούν να ενταχθούν στο 11.2
Οι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 δεσμέυονται να καταρτιστούν στις βιολογικές πρακτικές και μεθόδους μέσω του Μέτρου 01 « Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης» κατά την διάρκεια της τριετούς τους δέσμευσης.
Οι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1  υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ & Π εντός 15  εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των οριστικών πινάκων της πρόσκλησης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης:
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από 24/01/2017 έως 22/02/2017
Ετήσιο Ύψος ενίσχυσης:
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/ΕΤΟΣ


Τα ποσά του τελευταίου πίνακα αναφέρονται σε πυκνότητα βόσκησης  1ΜΖΚ / Ha. Αν η πυκνότητα βόσκησης είναι μικρότερη από 1ΜΖΚ/Ha πολλαπλασιάζεται η πυκνότητα βόσκησης με την αντίστοιχη ενίσχυση του πίνακα για τον υπολογισμό της ενίσχυσης ανά εκτάριο. Αν η πυκνότητα βόσκησης είναι μεγαλύτερη από  1ΜΖΚ/Ha η ενίσχυση ανά εκτάριο δεν μεταβάλλεται και αντιστοιχεί στις τιμές του παραπάνω πίνακα.
Στα παραπάνω μέγιστα ποσά συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες από εργαστηριακές αναλύσεις και την πιστοποίηση που δεν καταβάλλονται αν δεν πιστοποιηθούν από τα αντίστοιχα παραστατικά σε ετήσια βάση.


Πηγή: enateam.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου