Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Στις 28/09 διαθέσιμο στους δικαιούχους το Κ.Ε.Α. μηνός Σεπτεμβρίου


Σύμφωνα με απόφαση της Ε. Αχτσιόγλου, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους εξήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€63.796.674,70) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2017, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής μηνός Σεπτεμβρίου 2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 273.913 (διακόσιους εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιους δεκατρείς).

Valeur πίστωσης: 27/09/2017, στους δικαιούχους: 28/09/2017.Πηγή: Taxheaven

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου