Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία


Με το σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία.

Επαναδιατυπώνεται το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο της παράδοσης και εισαγωγής πλοίων, με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση με την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας ΦΠΑ 2006/112. Με την αναδιατύπωση αυτή προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης ώστε να εμπίπτουν στην απαλλαγή.
Καταργείται η έκπτωση (30%) επί του Τέλους Παραμονής και Πλόων που προβλέπεται σήμερα για τα πλοία ολικού μήκους άνω των δώδεκα μέτρων εφόσον ελλιμενίζονται μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

Επιμηκύνεται ο χρόνος της αναστολής της άσκησης της ποινικής δίωξης των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, καθώς και των μελών της Ομάδας Υποστήριξης αυτής.
Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4370/2016 (σχετικά με τα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων και εγγύησης καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών), του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων) και του ν. 4261/2014 (σχετικά με τη πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία αυτών και των επιχειρήσεων επενδύσεων).

Ρυθμίζονται θέματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
Ορίζεται ότι, για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και τον Εμπειρογνώμονα που καλούνται από το εξωτερικό, αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης με κάθε μεταφορικό μέσο, ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού και έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού της περ. β' της κατηγορίας I της παρ. 1 του άρθρου 5 της Υποπαρ. Δ.9. του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Οι ανωτέρω εξαιρούνται του ισχύοντος ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας,
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ο Εμπειρογνώμονας συνεδριάζουν ως Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και για τις συνεδριάσεις αυτές λαμβάνουν τις αποδοχές της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 4389/2016 (300 ευρώ ανά συνεδρίαση με ανώτατο ετήσιο όριο το 30% των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου),
Παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) να συστήσει τις Υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Αρχής, να καθορίσει τη δομή, τις αρμοδιότητες και τον χρόνο έναρξης λειτουργίας αυτής και των υπηρεσιών της, καθώς και τις οργανικές θέσεις αυτών, να προκηρύξει τις θέσεις των Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης και των οργανικών μονάδων της, να επιλέξει αυτούς και να τοποθετήσει προσωπικό σε αυτές.
Ορίζεται ότι ο Διοικητής της Αρχής (ή ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Δ.Ε. πριν την έναρξη λειτουργίας αυτής) δύναται να καθορίζει και να ανακαθορίζει το προτυπωμένο σήμα (λογότυπο), του οποίου μπορεί να κάνει χρήση η Αρχή.


Πηγή: Taxheaven

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου